17793. lajstromszámú szabadalom • Itatókészülék szarvasmarhaszállító kocsikhoz

Megjelent 1900. évi április lió lí>-én. MAGY. ggjg RIR. szabadalmi eb«i hivatal SZABADALMI LEIRAS 1779B. szára. V/b. OSZTÁLY. Itatókészűlék szarvasmarhaszállító kocsikhoz. reichel és heiszler gyári czég budapesten. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát szarvasmarha szállító kocsikon alkalmazandó itatókészű­lék képezi, mely a kocsi belső oldalára szerelve használat után úgy összecsukható, hogy nem foglal el számbavehető helyet. A mellett az itatókészűlék teljesen kívül­ről kezelhető, a mennyiben úgy a fölnyi­tása és vízzel való megtöltése, mint kiürí­tése és összecsukása kívülről eszközölhető. Ezen itatókészűlék a mellékelt rajzon van föltüntetve a következő mádon: 1. ábra a kocsi oldalára szerelt itató­készűlék keresztmetszete; 2. ábra a jelen itatókészűlékkel ellátott kocsi keresztmetszete; 3. ábra egy ily kocsi hosszmetszete. Ezen itatókészűlék lényegében egy víz­hatlan vászonból készült (a) vályúból áll, mely egyik hosszoldalán (b) laposvas és ezen átnyúló csavarok segélyével a kocsi­oldalhoz van erősítve, míg másik hosszol­dalán a (c) laposvassal és (d) szögvassal van merevítve. Ezen (d) szögvas külső ol­dalához van erősítve az (e) vasbádog, mely az (a) vályú befelé néző oldalát egész hosszában megvédi és (f) sarokvasak segé­lyével csuklósan van a kocsi hosszoldalá­hoz erősítve. A víz betöltése a(g)könyök­csövön át történik, mely a kocsi oldalfalán j átnyúlva a vályú fölső részébe torkollik. A víz lebocsátására a vályú aljából egy (h) cső vezet ki, mely rendesen az (i) csavar segélyével van elzárva. A vályú összecsu­kására és kitámasztására (k) csuklós karok szolgálnak, melyek belső végükkel a (d) szögvashoz vannak erősítve, külső fogan­tyús végükkel pedig a kocsioldal nyílá­sain és (1) tokon átnyúlnak és itt az (n) horanyba nyúló (m) retesz segélyével rög­zíttetnek. Ilyen csuklós kar a vályú nagy­sága szerint kettő vagy három jön alkal­mazásba. I Az itatóvályú használata és kiürítése után a (k) csuklós karokat az (m) reteszek kiemelése által szabaddá tesszük és azösz­szes karokat fogantyúiknál fogva egyidejű­leg kifelé húzzuk, miáltal az egész vályú összecsukódik és a rajzon szakadozott vo­nallal jelölt helyzetet foglalja el. A kocsi­oldalból oldalt kiálló karokat ezután az (o) csuklók körül lecsapjuk, úgy hogy azok a kocsioldalhoz simuljanak. Az ösz­szecsukott vályú, miként az a rajzból is látható, alig foglal el számbavehető he­lyet és az (e) bádoglemez valamint a (d) szögvas teljesen befödi, úgy hogy kívül­ről meg nem sérthető és a kocsi bármily rakomány fölvételére alkalmas.

Next

/
Thumbnails
Contents