17751. lajstromszámú szabadalom • Gyűrű kályhacsöveknek a füstcsőbe való tömítésére

Megjelent I»<>(). évi április lió 18-án. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17751. szám. II/li. OSZTÁLY Gyűrű kályhacsöveknek a füstcsőbe való tömítésére. FISCHER VILMOS GYÁROS DORTMUNDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 25-ike Jelen találmány tárgya kályhacsövek tömí­tésére és a kéményben való elhelyezésére vonatkozik. Czélja első sorban az, hogy a cső a kéményben helyzetéből ki ne mozdul­hasson és hogy a kályhacső és a falnyílás közötti tér teljesen tömíttessék. Ezen czélból a kályhacsőre a kémény­lyuk elzárására szolgáló, előnyösen több darabból álló és külsején kúpalakú gyűrűt helyezünk, mely gyűrű alkalmas segéd­eszközökkel egyszersmind a csövet is tartja. A belső gyűrüföliilet és a kéménycső közti teret tömítjük. A kályhacsövet helyzetében megrögzítő segédeszközök különbözők lehetnek. Czél­szerüen alkalmazunk pl. e czélra több, az összeszorítandó gyűrűn forgathatóan meg­erősített hajlott kampót, melyek a gyűrű összeszorításakor a falba fúródnak s így a gyűrűt a vele összekötött csővel együtt tartják, utóbbit helyzetében megrögzítve. A kampók helyett a tömítőgyűrűt rúgós fogókkal is láthatjuk el, melyeknek végei befelé, illetőleg kifelé hajlítottak. E fogókat a gyűrű összesző rítása alkalmával a kéményen átdugjuk s ekkor a befelé hajlított fogók a gyűrűt tartják a kéményfalon, míg a ki­felé hajlítottak megakadályozzák azt, hogy a kályhacsövet túlságos mélyre dugjuk a kéménylyukba. A kampók és fogók helyett egy fölhasí­tott kúpalakú csövet is használhatunk, melynek karimái kifelé, illetőleg befelé szegélyezettek. Előbbiek a kályhacsövet összekötik a tömítő­gyűrűvel, utóbbiak pedig a túlságos mély bedugást akadályozzák meg. A kúpalakú cső külső fölületén rúgós tám­kampók vannak, melyek a falba fúródnak és így a cső visszahúzását lehetetlenné teszik. E rúgós támkampók helyett a kérdé­ses cső kifelé hajlított kapaszkodókkal is bírhat, melyek ugyanazt a czélt szolgáltat­ják, mint a föntebb említett rúgós fogók. A mellékelt rajz e különféle szerkezetű gyűrűket mutatja és pedig: az 1. ábra egy ily gyűrű metszetét, a 2. ábra ennek nézetét mutatja, midőn a gyűrű elhelyezése hajlított kampók által történik. A 3. és 4. ábra ugyanannak egy ily gyűrű nézete és metszete, a midőn az előbbi czélt rúgós fogókkal érjük el. Az 5. ábra pedig a gyűrű metszete, midőn ugyancsak az előbbi czél elérésére kúp­alakú csövet használunk. A 6. ábra pedig az 5. ábra egy kiviteli módozatát mutatja. Az 1. és 2. ábrán az (a) gyűrű két rész­ből áll és hátul (al) kivájásokkal bír, melyek­ben a (h) kampók forgathatóan el vannak

Next

/
Thumbnails
Contents