17718. lajstromszámú szabadalom • Erő átvitelére szolgáló fogaskerék szerkezet

Megjelent li)0(). évi április hó 11-én. MAGY. jÉg Kitt. SZABADALMI jB||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17718. szám. Ve/2. OSZTÁLY. Erő átvitelére szolgáló fogaskerék-szerkezet. STOKES KÁROLY FRIGYES GYÁROS CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó í6-ika. A jelen találmány tárgyát erő átvitelére szolgáló oly fogaskerékszerkezet képezi, mely az erőnek bizonyos szög alatt való átvitelére szolgál; a találmány az erőnek a hajtókerékről a hajtott kerékre való átvitele közben föllépő súrlódásnak lehető csökke­nését, lökéseknek és ütközéseknek elkerülé­sét, valamint lehetőleg előnyös hatásfok elérését czélozza. A jelen találmány tárgya különösen láncz nélküli kerékpárokon való alkalmazásra van szánva, de természetesen minden más oly esetben előnnyel alkalmaz­ható, midőn bizonyos szög alatt akarunk mozgást fogaskerekek segélyével átvinni. A jelen találmány lényege oly fogaske­rék alkalmazásában áll, mely a forgási középpontból sugárirányban kiinduló kerek keresztmetszetű antifrikcziós fogakkal bír és a mely egy második fogaskerékkel kap­csolódik. melynek fogai úgy vannak alakítva, hogy azok az első ízben említett fogaskerék fogain spirális vonalban mozognak végig, még pedig a forgási középpont felé köze­ledve és attól távolodva. Ennélfogva, ha a fogaskerék kellő gondossággal és pontos­sággal van szerkesztve, az ily áttevés, oly könnyedén és nyugalommal működik, mint a csavarkerekes áttevés, de még ennél is csekélyebb súrlódással és jobb hatásfokkal. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van bemutatva. Az 1. ábra a két fogaskereket egymással kapcsolt állásban tünteti föl. A 2. és 3. ábrák a fogaskerekeknek hom­loknézetei. A 4. ábra a 3. ábrában bemutatott fogas­keréknek oldalnézete. Az 5. és 6. ábrák keresztmetszetben a 2. ábrán bemutatott fogaskerék fogainak kétféle szerelését mutatják be. A 7. ábra a fogak érintkezési pontjának spirálvonalas pályáját mutatja be. A mint ezen ábrákból látható, előnyösen, de nem szükségképen a hajtó tengely gya­nánt szereplő (b) tengelyre az (a) fogaske­rék van szerelve, míg a hajtott (d) tengely a (c) fogaskereket hordja. Az (a) kerék csonka kúp alakjával bír és kerületén a konkáv (f) hézagok által elválasztott (e) fogakkal van ellátva (3. és 4. ábrák). A (c) kerék homlokoldalán a gyűrűalakú (g) vályattal, a belső (h) gyűrűvel és a külső (i) karimával van ellátva. A (g) hézagolásban sugárirányúan elren­dezett, tengelyük körül forgatható és ezáltal a lehető legnagyobb mérvben antifrikczionált fogak foglalnak helyet; ezen fogak előnyö­sen csonkakúp alakjával bírnak és nagyobb

Next

/
Thumbnails
Contents