17712. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó drótháló ház- és kazaltüzek továbbterjedése ellen

Megjelent 1900. évi április hó 10-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17712. szám. X/a. OSZTÁLY. Szikrafogó drótháló ház- és kazaltüzek tovább terjedése ellen. KÖNYE FERDINÁND REÁLISKOLAI TANÁR UNGVÁRI. A szaba’alom bejelentésének napja 1899 május hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát oly szikrafogó drótháló képezi, mely ház- vagy kazaltüzek szikráinak a légáramlat által való tovavitelét megakadályozni van hivatva. Mellékelt rajzon az 1. ábra egy e ezélra szolgáló szikra­­fogó dróthálót részben fölgöngyölített álla­potban, a 2. ábra a háló megerősítésére és fel­göngyölítésére szolgáló egyik vasrúd végé­nek oldalnézetét, a 3. ábra a szikrafogó háló egy más ki­vitelét ábrázolja. Az 1. ábrán föltüntetett (a) egy szita- vagy rostaszerü drótszövet, mely két szélén egy­­egy (b) vasrúdra vagy csőre van erősítve, melyekre föl is göngyölíthető a drótszövet, a mint az az 1. ábrán látható. A (b) vas­cső, hogy a tűznek jobban ellenálljon, vagy hamuval van kitöltve, vagy (d) nyílásokkal ellátva, hogy a levegő benne czirkulálhasson (2. ábra). A (b) rudak vagy csövek végei (c) öblös mélyedéssel és (e) nyílásokkal van­nak ellátva, melyek egyrészt arra valók, hogy az (f) lánczos golyók rajok alkalmaz­hatók legyenek. E golyók a háztetők vagy kazal germczén a túlsó oldalra átlöketvén, a dróthálót súlyuknál fogva ellensúlyozzák így a lecsúszás ellen védik. Másrészt arra is szolgál a (c) mélyedés, hogy belé csáklya vagy farúd legyen bedugható, a drótháló fölhelyezése és igazítása czél­­jából. A 3. ábra egy hordozható (g) merev ke­rettel ellátott szikrafogó dróthálót tünteti föl. A (b) vasrúd egyik mélyedésébe (h) rúd tétetik, melynél fogva a tűzoltó a drót­hálót könnyen hordhatja és az égő tető- vagy kazalrészre teheti. Tűzvész esetén a szikrák továbbvitelét az által akadályozzuk meg, hogy az égő házat vagy kazalt a szikrafogó dróthálóval le­borítjuk. Ha a leborítandó tárgy szélesebb, mint a drótszövet, akkor több ily szövet-lemezzel kell azt lefödni. A lemezek alsó szélükön megfelelő horgokkal vagy kampókkal lehet­nek ellátva oly czélból, hogy az egyes leme­zek egymásba akaszthatok legyenek. Szabadalmi igények, 1. Szikrafogó drótháló, jellemezve a szita­vagy rostaszerü drótszövetből készült (a) háló és annak megerősítésére és föl­­göngyölítésére szolgáló tömör vagy üreges (b) szegélyező rudak által, melyek az esetben, ha üregesek, vagy hamuval van­nak kitöltve vagy pedig légkeringés léte-

Next

/
Thumbnails
Contents