17701. lajstromszámú szabadalom • Födémszerkezet

31ef>.jeleiit 11)00. évi április hó 10-éu. MAGY. ^ KIIv. SZABADALMI l|j|H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17701. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Födémszerkezet. WOLPERT GUSZTÁV ÉPÍTÉSZ SALZBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát képező födém­szerkezet egy csak húzásra igénybe vett vasszerkezettel van ellátva, mely alkalmas módon be van borítva, a hol is ezen borí­tás (előnyösen betonréteg) csak nyomásra vétetik igénybe, miáltal az épület olcsóbban állítható elő, mint más (masszív) födémszer kezettel bírók. A találmány tárgyát képező födémszer­kezet a mellékelt rajzban két foganatosítási példában van bemutatva. Az 1. és 4. ábrák két különböző módon foganatosított födémszerkezetnek hosszmet­szetét tüntetik föl. A 2. és 5. ábrák ugyanezeknek fölülné­zetét láttatják betonréteg nélkül. A 3. ábra harántmetszet. A vasszerkezet több (előnyösen körkereszt­metszetű rudvasból készült) (1) kapcsoló rúdból áll, melyek kissé alácsüngve (egy­mástól körülbelül 50—60 cmnyi távolságok­ban) vannak megerősítve a (2) és (3) fő- és középfalakon. Ezen megerősítést előnyösen a (4) csava­rokkal és befalazott lapos sínekkel vagy idomvasakkal eszközöljük. Az ajtónyílás helyén vagy egyéb helyen is egy haránttartót építünk be, melyekhez az ezen helyen fektetett (1) kapcsoló ruda­kat erősítjük. Az (1) kapcsoló rudakat vagy csak a be­födendő tér közepén vagy egyéb pontokban is a körülbelül 3—4 cm vastagságú sodronyok által kötjük össze egymással, melyek távol­ságtartók gyanánt szolgálnak. Ezen összeköttetést sodronyoknak a kap­csoló rudakon való áthurkolásával eszkö­zöljük, a mint az a rajzban sematikusan föl van tüntetve. Ezen sodronykapcsolások számát és módját az alkalmazandó burkolás minősége szerint módosítjuk. A kapcsoló rudak végei fölé, vagyis ott, ahol ezek a burkolatból jobban kiállanak, szükség szerint különböző magasságú (7) kengyeleket (3. ábra) rendezünk el, melyek­nek (8) talpai a (9) burkoló rétegnek támasz­tékot nyújtanak. Ezen (9) burkoló réteg bármily anyagból készülhet, de legczélszerűbb a czement, salak- vagy aszfaltbeton, melyet a szoká­sos módon egy később eltávolítandó deszka­borítás segélyével készítünk. Nagyobb fesztávolságoknál ajánlatos a betonréteget egy sodronyhálón deszkák nél­kül előállítani, a mint az a 4. és 5. ábrák­ban van föltüntetve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Födémszerkezet, jellemezve több alá­csüngő, végeikkel a (2, 3) falakhoz hor­gonyzott (1) kapcsoló rúd által, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents