17691. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyufáknak kölönböző reklámszöveggel nagy mennyiségben s egyidejűleg való előállítására

Megjelent lí)00. évi április hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIB HIVATAL SZABA DA LMI LEIRA S 176i>l. szám. 11/g OSZTÁLY. Eljárás gyufáknak különböző reklámszöveggel nagy mennyiségben s egyidejűleg való előállítására. L. & G. HALPHEN GYÁRI CZÉG PRÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 27-ike. Elsőbbsége 1898 november 10-től kezdődik. Jelen találmány tárgya egy eljárás, mely szerint bizonyos mennyiségű gyufát egy­idejűleg különböző reklámszöveggel vagy egyéb föliratokkal lehet ellátni, s így a do­bozokba különféle föliratú gyufák kerül­nek, a nélkül, hogy azokat osztályozni kel­lene. A papirgyufa előállítása úgy történik, hogy (S) papírszalagot az 1. ábrán látható (i i) vonalak irányában kivágjuk. Ha most az (i i) vonalakkal kettévágott szalagát alsó és fölső végénél megfogva szétvesz­szük, a (KI K2) papirfésűket kapjuk (2. és 3. ábra), melyek fogainak (a) hegyét gyújtófejjel látjuk el. A gyufaszálaknak föliratokkal való ellá­tása különféleképen történik: 1. Az (S) papírszalag vagy papirlemez két oldalára rányomtatjuk a föliratokat s az­után vágjuk szét vágógéppel az 1. ábrán föltüntetett (i i) vonalak irányában s így a (KI K2) fésűk mindkét oldalán külön­féle föliratok lesznek. 2. Az (S) papirlemezt vagy szalagot, előbb kivágjuk az (i i) vonalak irányában és mielőtt fésűkbe szétvennők, legott mind­két oldalát föliratokkal látjuk el. 3. Az (i i) vonalak irányában kivágott (S) papirlemezt vagy szalagot alsó és fölső végénél megfogva szétvesszük s az így származó papirfésűk mindkét oldalára a föliratokat rányomtatjuk; a föliratokkal való ellátás a fésűfogak (a) végeinek gyújtófejjel való ellátása előtt vagy után egyaránt történhetik, Az 1. és 2. pontban leírt eljárás külön­leges berendezés nélkül is foganatosítható, csupán arra kell ügyelni, hogy a vágógép a fölirat szövegét ketté ne vágja, vagyis a szöveg az (i) metszési vonalak közé ke-Ha azonban a kivágott (KI K2) papir­fésűk fogaira akarjuk a föliratokat rá­nyomtatni, mikor már azok szét vannak véve, akkor már különös segédeszköz szük­séges (4., 5. ábra), imely az egymástól megfelelő távolságban párhuzamosan fekvő (e) léczecskékkel ellátott (P) lemezből áll. A (P) lemezre úgy fektetjük reá a papirfésűt, hogy annak fogai az (e) léczecskék közötti (r) közökbe feküdjenek. Az (e) léczecskék helyett (u) gombokat vagy peczkeket is le­het alkalmazni (6. ábra), melyek úgy, mint az (e) léczek arra szolgálnak, hogy a (P) lemezre fektetett papirfésű fogai el ne csússzanak. Ha a papirfésűk fogainak gyújtófejjel való ellátása után akarjuk a

Next

/
Thumbnails
Contents