17683. lajstromszámú szabadalom • Féksarú vasúti kocsik számára

Megjelent 1900. évi április lió lO-én. MAGY SZABADALMI wa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1768B. szám. V/b. OSZTÁLY. Féksaru vasúti kocsik számára. INTERNATIONAL BRAKE SHOE C° CZÉG CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 július hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát vasúti kocsik számára való oly féksarú képezi, melynél a féksarúnak kopási fölülete összetett jel­legű, vagyis két- vagy többféle fémből van összetéve. A találmány első czélja a féksarú hasz­nálati idejének és fékező tulajdonságának növelése, a mit ezen sarú kopási fölületének öntött oly fémből való előállítása által érünk el, mely fémben valamely más, nyújtható vagy kovácsolható fém van finom részekben és egyenletesen elosztva. A második czél az, hogy a kovácsolható fémet úgy osszuk el, hogy a sarú kopási fölületén exponált egyes részecskék területe nemcsak méreteiben állandóan változzék, de változzék ezen részeknek az említett fölületen elfoglalt helyzete is, még pedig anélkül, hogy ezért megváltoztatnék a ko­vácsolható fém elosztásának egyenletessége vagy az általa elfoglalt összterület nagysága. Ezen czélokat szem előtt tartva, a jelen találmány fémöntvényből való oly féksarú­nak alkotásában áll, melybe finoman elosztva kovácsolható fém van akként beillesztve, hogy az a féksarúnak fémöntvénytestével integrális szerkezetet képez. A találmány tárgya néhány foganatosítási alakjában a mellékelt rajzokon van föltűn­tetve. Az 1. ábra a találmány szerint foganato­sított féksarú hosszmetszetét ábrázolja. A 2. ábra ugyanannak alúlnézete, melyen teljes vonalakkal a kopási fölíilet, a sarú másik részén pedig a betét van föltüntetve. A 3. ábra a betétek egyikének egy részét mutatja perspektivikus nézetben. . A 4. ábra a találmány szerint foganatosí­tott közönséges karimás féksarúnak perspek­tivikus képe. Az 5. ábra egy más alakú karimás fék­sarúnak perspektivikus képe, a hol is a sarúnak kopási fölülete arányos a keréknek a sínszál által előidézett kopásával oly czél­ból, hogy a keréktalp és karima ép alakját megtartsuk. A 6. ábra egy oly kovácsolható fémből való lemezt mutat be, a milyenekből a betét össze van téve. A rajzokban (A) a féksarú testét jelöli, mely tetszőleges öntött fémből áll és (B) a betétet, mely elég mélyen a féksarúnak tes­tébe beágyaztatik és a féksarúnak egész használati ideje alatt alkalmas és egyenle­tes kopási fölületet képez. Ezen betét nyújt­ható vagy kovácsolható fémből áll: a betét

Next

/
Thumbnails
Contents