17623. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép öntőformák előállítására

Megjelent 1900. évi április hó 9-én. MAGY, SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 17623. szám, XVI/g OSZTÁLY. Eljárás gép és öntőformák előállítására. COOPER HARRY CLIFFORD MÉRNÖK CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 5-ike. A jelen találmány tárgyát öntő formák előállítására szolgáló eljárás és gép képezi, mely eljárás főképen az által tűnik ki, hogy a több részből álló minta- és formaszekrény egy függélyes irányban eltolható, több rész­ből álló állványon fekszik, a hol is a mintát megfelelő szerkezetekkel alulról nyomjuk a homokkal megtöltendő formaszekrénybe. Ekkor azonban az egyes részeknek fölfelé mozgását és ezzel ezeknek relatív helyzetét egymáshoz és a forniahomokra fölülről ható nyomó lemezhez képest akként szabályoz­zuk, hogy a fölfelé mozgás befejezte után a mintának helyes formája áll elő és a homok az egész öntő formában össze lesz sajtolva. Már most a mintát a formaszek­rényből kihúzzuk, még pedig az altal, hogy először egyes, rendesen magasabban fekvő mintarészeket, a függélyes irányban eltol­ható állvány megfelelő alátámasztó részei­nek sülyesztése által lefelé mozgatunk, míg a mintának többi részét még a homokkal érintkezésben hagyjuk és azután sülyesztés segélyével a minta összes részeit kivesszük a formaszekrényből úgy, hogy az öntőforma megsértése tökéletesen ki van zárva. Az öntőformákkal egyidejűleg megfelelő szerke­zetekkel az öntő lyukakat és a légcsator- j nákat is állítjuk elő. i A mellékelt rajzokon az ezen eljárás foganatosítására szolgáló formáló gépnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve, a hol is a fölső ill. az alsó formaszekrény elő­állítására egy-egy külön gépet alkalmazunk, melyek elvileg egymással tökéletesen meg­egyeznek és melyek csak abban különböz­nek egymástól, hogy az alsó formaszekrény előállítására szolgáló gép egyszerűbb, mivel azon az öntőnyílások stb. képzésére szolgáló szerkezetek hiányzanak. Az 1. és 2. ill. az 5. és 6. ábrákban a fölső ill. az alsó formaszekrény előállítására szolgáló gép két egymásra merőleges nézet­ben, a 3. és 4. ill. a 7. és 8. ábrákban pedig egymásra merőleges függélyes met­szetben van bemutatva; a többi ábrák szer­kezeti részleteket láttatnak, melyeket a későbbiekben tüzetesen fogunk leírni. Az 1—4. ábrákban föltüntetett gépet a következőkben akként fogjuk ismertetni, hogy az egyes szerkezeteket oly sorrendben irjuk le, a mint azok egy forma előállításá­nál működésbe jönnek.. A (D7) alaplemezen (3. ábra) a (D3) lemez van elrendezve, melyen a (Dl) henger van megerősítve, úgy hogy a (D3) lemez ennek fenekét képezi. A (Dl) hengerben a (D6) tömítő gyűrűkkel ellátott a (D5) lemez és

Next

/
Thumbnails
Contents