17610. lajstromszámú szabadalom • Újítás körszövőszékeken

Megjelent 1900. évi április hó í-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17610. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Újítás körszövó'székeken. RUNDWEBSTUHLFABRIK HEROLD & RICHARDS CZÉG BRÜNNBEN. Pótszabadalom a 12217 sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 április hó 26-ika. A találmány tárgyát képező, a 12217. sz. törzsszabadalomban védett körszövőszéke­ken eszközölt újítások a) a szádképző berendezésre, b) a vetüléket a kész szövetre szorító berendezésre vonatkoznak. Az újításokkal fölszerelt szövőszók a csa­tolt rajzokon az 1. ábrán részben függélyes metszetben, részben nézetben látható; a 2. ábra a vetüléknek a kész szövetre szorítására szolgáló berendezés egy kivi­teli módozatát mutatja; a 3. ábra ia vetüléket a szövetre szorító berendezésnek mozgatására szolgáló ex­czentert lefejtve ábrázolja, a 4. ábra a szádképző exczenter és az ez által mozgatott nyüstök egy csoportját ábrázolja; az 5—9. ábra részleit.. A föntebb jelzett újítással ellátott kör­azövőszéken az (m ml) futógyűrűk egy-egy különálló, egy darabból készült egészet ké­peznek, az (s) vetélők működtetése pedig, — ép úgy mint azt a törzsszabadalomban leírtuk — vízszintesen elhelyezett, sugár­irányú szárakkal bíró (n) elektromágnesek segélyével történik és működésük is meg­egyezik a törzsszabadalomban ismertetett működési móddal. Az elektromágneseket viselő és az (a) tengelyen (ol ol) csa­varházak segélyével megerősített (o) agy az alsó (d) szádképzői exczenterrel egy da­rabból készül. A szádképző a törzsszabadalomban vé­dett szádképző exczenterhez hasonló módon van alakítva, az egymás fölött fekvő kör­gyűrű-alakú (d) exczentereket itt is (d2) csavarok kötik egymással össze. Az (e4) nyüstök külső végeikkel az (f) ívdarabokra (lásd az utóbbiakat az 5. ábrán) vannak fölhúzva. Az (fl) ívdarabokra egy-egy (rl) gyűrű van szögecselve (5. ábra), melyet az erős (e5) drót külső csavarmenetes végeire húzunk föl és két (e6) csavarház segélyé­vel erősítünk meg (6. ábra). Min,t az az 1. ábrából kitűnik, az (e4) nyüstök az (e5) dró­tok fölött vannak alkalmazva, bár a nyüs­töket a drótok alatt is lehetne alkalmazni. Ez laz (e5) drót belső végével az (e7) fejbe van csavarva, mely fej egy benne forgat­hatóan ágyalt (e8) csap segélyével forgat­hatóan van az (e9) lemezzel összekapcsolva (7. és 8. ábra). Az (e9) lemez alsó fölüle­tén a lemez két végén (e2) csapok körül forgatható (el) csigákkal (9. ábra) van el­látva, melyek a (d) szádképző exczenter (e) hornyaiban futnak (1. és 4. ábra) és az által, hogy a horonynak a központhoz kö­zelebb fekvő részéből a távolabb fekvő

Next

/
Thumbnails
Contents