17582. lajstromszámú szabadalom • Gyúrógép

Megjelent 1900. évi ápi-ilis hó 4-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jl|E| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17582. szám. X/j- OSZTÁLY Gyúrógép. MARANDON ALFONZ PÉKMESTER AVIGNONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 16-ika. A jelen találmány tárgyát egyszerű ké­szülék képezi, a mely arra szolgál, hogy vele a kenyér- és egyéb tésztának eddig többnyire kézzel vagy igen komplikált szer­kezetű gépekkel végzett gyúrását mechani­kus uton foganatosítsuk. A találmány tárgyát képező gép a mellé­kelt rajzon egyik foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra a gépnek elölnézete, melyben a köpeny egy része leszakítottan van föl­tiintetve, a 2. ábra a gépnek függélyes hosszmet­szete, a 3. ábra ugyanannak keresztmetszete, a 2. ábrának (A B) vonala szerint. A mint látható, a gép lényegében egy ezélszerűen, síneken görgök segélyével ki­betolható (a) teknőből (3. ábra) és a fix el­rendezésű (b) faállványzatból áll. mely utóbbi fölül úgy van lefödve, hogy mikor az (a) teknő a (b) állványzat alá van tolva, ezen két rész egymást egy zárt, vagy még alkalmas módon lezárható tokká egészíti ki. Az állványzatban egy tengely van forgat­hatóan ágyazva, mely a tulajdonképeni gyúró szerszámokat hordja. Ezen gyúró szerszá­mok félköralakban vannak elrendezve, úgy I hogy az (a) teknőnek ki-betolását a 3. ábrá­ban látható állásukban nem gátolják. A gyúró szerkezet lényegében két rész­ből áll, melyek egyikét a tengelyre szerelt és ezzel együttforgó (c) szerszámok képezik. A másik rész lényegében véve egy négy­szögletes és a tengelyen szabadon forgat­ható (d) keret, mely hasonlóan gyúró szer számokkal van ellátva, melyek egyik része rövid és a tulajdonképeni gyúrásra szolgál, míg másik részük a 2. ábrából látható mó­don a tengelyig ér, hogy az ehhez folyton hozzátapadó tésztát leszakgassák. A gyúró szerkezetnek (c d) részei tetsző­leges, a jelen találmány keretébe nem tar­tozó szerkezet segélyével ellenkező irány­ban forgásba hozatnak, még pedig úgy, hogy sebességük különböző; a sebességek aránya előnyösen 1 : 2. A (c d) részek ellenkező irányú forgásuk­nál a tésztatömeget szalagokká szakgatják szét, majd újra egyesítik és újra szakgat­ják, miáltal aránylag rövid idő alatt tökéle­tesen meggyúrják. A gyúrás befejeztével a gyúró szerszámokat a 3. ábrában látható állásban megállítjuk, a teknőt kihuzzuk és a meggyúrt tésztát újabb nyers anyaggal helyettesítjük.

Next

/
Thumbnails
Contents