17534. lajstromszámú szabadalom • Sarkantyú rögzítő

Megjelent 1900. évi április hó 3-án. MAGY. SZABADALMI Kia IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 17534. szaru. XX/á OSZTÁLY. Sarkantyúrögzítő. KRAUSZ OTTO ÁLLATORVOS HORGOSON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 mái'czius hó 6-ika. Jelen találmány tárgya egy sarkantyú­rögzítő, melynek czélja az, hogy a sar­kantyú a sarokra szögek nélkül oldhatóan odaerősíthető legyen. Mellékelt rajzon az 1. ábra a sarkantyúrögzítőinek fölülnéze­tét; a 2. ábra oldalnézetét; a 3. ábra hátúinézetét ábrázolja; a 4. ábra pedig a sarkantyúnak a rögzítő­vel a sarokra való megerősítését tünteti ! föl. A sarkantyúrögzítő rugalmas fémből ké- j szül, U-alakban vam hajlítva űgy, hogy a j sarkot belülről is megfekszi. Megkülönböztetjük rajta a tulajdonké- ; peni (a) rúgót, mely a kifelé folytonosan I szélesedő (b) szárakba megy át, melyek a i (c) szárakba folytatódnak. A (c) szárakon vannak a hosszabb (e) és rövidebb (d) szögek, melyek közül az (e) szögek a sarkantyúrögzítésére szolgálnak, míg a (d) szögek magának a rögzítőnek el­mozdulását akadályozzák meg. A készüléknek használata a következő: Az (f) sarkantyút szorosan illesztjük a (g) sarokra, miközben arra ügyelünk, hogy a sarkantyú száraiban levő lyukak a nekik megfelelő a sarokban levő lyukak fölé jus­sanak, azután a rögzítőt helyezzük rá, oly képen, hogy az (a) rúgó és (b) szárak a sarok elé kerüljenek és pedig először az egyik szárán levő szögeket illesztjük a ne­kik megfelelő lyukakba, azután a rúgó en­gedékenysége folytán a másik száron lévő szögeket is, mire a sarkantyú ép oly szilár­dan van a sarokhoz rögzítve, mintha oda volna szögelve. A rögzítőnek új saroknál való alkalma­zása úgy történik, hogy a sarkantyút elő­zetesen jól ráillesztjük a sarokra, azután kis fúróval a rögzítő szögednek megfelelő lyukakat fúrunk, mikor is a rögzítő a már fönt leírt módon használható. SZABADALMI IÉNY. Sarkantyúrögzítő, jellemezve az által, hogy (a) rúgó, továbbá íb) és (c) szárak U-alak­ban vannak görbítve, jellemezve továbbá a (c) szárakon alkalmazott, szögek által, melyek a sarkantyú és sarok megfelelő lyukaiba illenek. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNY tAft6ASÁO NVOMOAJABUDAPE8T6S

Next

/
Thumbnails
Contents