17532. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folytatólagos cserzésre

Megjelent 1900. évi április lió 2-án. MAGY. f| r KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LKI RAS 17532. szám. XI/a. OSZTÁLY. Eljárás és készülék folytatólagos cserzésre. GERBEREI-GESELLSCHAFT MIT BESCHRÁNKTER HAFTUNG CZÉG HAMBURGBAN. A, szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 17-ike. Eddigelé a csersav-anhydrideknek (oxy­doknak) a pőrékbe való behatolása csakis a veremcserzésnél volt elérhető, mivel az utóbbi eljárásnál a cserzésnek hosszú tar­tama alatt az anhydridek lassanként vizet vesznek föl és így oldható állapotba men­nek át, mely alakjukban lehetségessé válik azoknak a nyers bőrökbe való behatolása. Az eddig alkalmazott különböző gyors cserzési eljárásoknál azonban a cserié ké­szítése alkalmával az anhydrideknek ezen oldható alakba való átmenetele nem történ­hetett meg, mivel arra nem volt elegendő idejük s innen magyarázható ki az, hogy a vermekben cserzett bőrök mindig előnyö sebb tulajdonságokkal birtak, mint azon bő­rök, melyek gyors cserzési eljárás által készíttettek ki. A megejtett kísérletek azonban azt iga zolják,, hogy az anhydridek föloldatlan álla­potban is behatolhatnak a pőrékbe, ha a csersavnak a bőr szövetei közé való beha­tolásakor alkalom nyujtatik arra, hogy a pőrék degesztési fokához képest anhydride­ket képezzen. Éppen azon tapasztalás ké­pezi a jelen találmány alapját, mely sze­rint az anhydrideknek a pőrék szövetei közé való behatolása az utóbbiaknak degesztési fokától függ s a találmánybeli eljárás annál nagyobb jelentőséggel bír, mivel az anhyd­ridek képződése a pőréknek elégtelen de­gesztése mellett legnagyobb mértékben kedvezőtlenül hat a cserzési eljárás további folyamatára. A találmánybeli eljárás e szerint lénye­gében véve abban áll, hogy a nyers bőrökbe behatoló cserié részecskének anhydrid kép­zését megfelelő eszközökkel elősegítjük, azonban csakis oly mértékben, a mily mér­tékben a cserlének összehúzó hatása foly­tán a pőréknek eredeti degesztése csökken, melyhez képest az anhydrid-képződés szin­tén csökkentetik s végül teljesen megszün­tettetik. Mert mennél inkább megszűnik a pőréknek eredeti degesztése a cserié hatása folytán, és mennél szorosabban egymáshoz feküsznek a nyers bőröknek szövetei, annál inkább megszűkül a behatolási út az anhyd­ridek számára, miért is természetesen az utóbbiaknak képződését megfelelően csök­kenteni kell. Ellenkező esetben az anhydri­dek a szöveteknek külső oldalán rakódnának le s ezáltal egy kéreg képződnék, mely a csersavnak további behatolását részben meg­akadályozná s ezáltal a cserzési eljárásnak további folyamata kedvezőtlenül befolyá­soltatnék. Az oxydok képződéséhez szükséges oxy-

Next

/
Thumbnails
Contents