17528. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyakkendők megerősítésére

Megjelent 1900. évi április hó 3-án MAGY, SZABADALMI KIU. III VATA L SZABADALMI LEIRAS 17528. szám. I/i. OSZTÁLY. Berendezés nyakkendők megerősítésére. FERDINÁNDY ALADÁR ÁLLATORVOS BULKESZEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 4-íke. A szóban lévő találmány tárgyát nyak­kendők megerősítésére szolgáló berendezés képezi, mely lényegében egy a nyakkendőn alkalmas módon meggerősíthető rugós csat­ból és egy megfelelően alakított gombból áll. A csatolt rajz 1., la., lb. és lc. ábráján egy ilyen, egyetlen darab rugalmas bádog­ból készült rúgóscsat négy kiviteli módozata axonométrikus rajzban látható, a 2., 2a., 2b. ós 2c. ábra eme csatok keresztmetszetei, a 3., 3a., 3b. és 3c. ábrák a csat készítésére szolgáló bádogdarab hálója. A 4. és 5. ábra a csathoz tartozó, ugyan­cf k egyetlen rugalmas bádogdarabból ké­szült gomb nézete és keresztmetszete, a (i. ábra a megfelelő háló, míg a 7. és 8. ábra a gomb második kiviteli módozatának nézete és metszete, a 9. ábra pedig egy harmadik kiviteli módozat keresztmetszete. A rúgós csat minden esetben egy-egy rugalmas, a 3., 3a., 3b. vagy 3c. ábrán lát­ható alakban kivágott fémbádogból készül. A bádogdarabot a pontozott vonalak mentén .".;szehajtogatjuk, minek következtében egy v akasztással ellátott (1) megerősítő lemez­ellátott két rugalmasan egymás felé szoruló (2) pofák által képezett hasábalakú (3) hüvely keletkezik, melyet két oldalt egy-egy (2) pofával összefüggő (4) karély zár el. Ezt a rúgós csatot az (1) megerősítő le­mez segélyével a nyakkendő hátsó felületére oly módon varrjuk föl, hogy a (2) pofák között lévő (5) hasíték vízszintes helyzetet foglaljon el. A csathoz tartozó inggomboknak (3—9. ábra), melyek egy darab (a 6. ábra szerint alakított) fémbádogból készülhetnek (mint az 4. és 5. ábrán látható) vagy pedig tömörök le­hetnek (I. a 7., 8. és 9. ábrát) eg}' széles, lapos (6) száruk és egy hasábalakú, a rúgós csat (3) hüvelye üregének megfelelően alakított lánd­zsahegy (4., 5. és 9. ábra) vagy tojásdad keresztmetszetű (7. és 8. ábra) (7) fejük van, mely a (8) csúcs élével a rúgós csatba oly messze tolható be, hogy az egész (7) fej a (3) hüvelyben helyet foglaljon, mi annak következtében válik lehetővé, hogy a rúgós (2) pofák a gombfejet behatolni engedik és azután összecsukódva a (6) szárra fogód­zanak. A (3) hüvely és a (7) gombfej hasáb­alakja és a szár lapossága a nyakkendő el­fordulását gátolja meg, míg a (3) hüvely (4) oldalkarélyai a nyakkendő oldalirányú eltolódását biztosan megakadályozzák. A rúgós csatnak az 1 — lc ábrán látható kiviteli módozatai elvileg nem térnek el egymástól, a különböző kiviteli módozatok csupán a külső alak tekintetében különböz­nek. Azonkívül az 1b. ábrán látható kiviteli

Next

/
Thumbnails
Contents