17498. lajstromszámú szabadalom • Időt mérő szerkezet elektromos áramkörök számára

Meg-jelent 1900. évi márczius Iió 26-án. MAGY. gJ|| KIR SZABADALMI J|I ||? HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17498. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Időt mérő szerkezet elektromos áramkörök számára. 1)1 PAÜLO MAGINI JÓZSEF MAGÁNZÓ FIRENZÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 22-ike. Jelen találmány tárgyát elektromosság­mérő képezi elektromos lámpák és más elektromos erőfogyasztó szerkezetek szá­mára ; elve azon alapszik, hogy minden lámpa vagy más elektromos erőfogyasztó áramkörébe az árammegszakító és az erő­fogyasztó szerkezet közé egy elektromágnest iktatunk be, azon czélból, hogy egy óramű mozgását megakasszuk, ha a lámpa elalszik vagy az erőfogyasztási hely energiát nem fogyaszt, valamint a szerkezet mozgását is­mét megengedjük, ha a lámpa ég, illetve a fogyasztó szerkezet elektromosságot használ. Ezt a következő módon érjük el: Ha az áram az árammegszakító és az erőfogyasztó közé van beiktatva, akkor a horgonyt a tekercs vonzva tartja és ez által az óramű járását megakasztja, a mennyiben annak egy mozgó szervére támaszkodik. Mellékelt rajzban a berendezés egy foga­natosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrában sematikus módon ; itt példa­kép több lámpa van bekapcsolva, még pedig külön-külön vezetékkel, melyek a megfelelő (b b' b") tekercsektől vannak elvezetve. Ezen különböző vezetékek egy közös (c) fővezetékből indulnak ki és közöttük van (c') tekercs elrendezve, mely az óramű me­chanikai mozgását befolyásolja. 2. ábra a mérő oldalnézetét és 3. ábra a készülék egy részletét tünteti föl. Ha (c") horgony (c') tekercs által (3. ábra) vonzatik, akkor az egy a (cI V ) emeltyűn megerősített (cm ) kampót működtet, mely mozgás (cv ) kerékkel súrlódás útján közöltetik. Ezen mozgás azonban csak az óramű szerkezetével közöltetik, nem pedig (e e') dobokkal, melyek egy közös (f) tengelyen ülnek. Természetes, hogy több dobot, is lehet alkalmazni, mint a mennyi a rajzban föl­tiintetve van ; rendszerint egy-egy áram­fogyasztási hely számára egy-egy dobot fogunk alkalmazni. Ezen dobok czélja az óramű jelzése vagyis azon időtartam meg­jelölése, u: í!y i'.att az á ramfogyasztó szer­kezet e t > osságot fogyasztott. Ha e, ég, akkor a tekercsek egyikén pi. vgj (2. ábra) az áram átmegy és a horgony vonzva van, mi által (i) villa se­gélyével (1) kikapcsoló, mely (m) tengelyre van ékelve, (o) hajtóművet mozgatja, (o és 1) részekkel szemben álló (p és p') részek fo­gakkal vannak ellátva, melyek egymásba kapaszkodhatnak. Ezen fogak segélyével (1) kikapcsoló és vele együtt (o) hajtómű for­gásba hozatik, mely utóbbi ily módon moz­gását az óraszerkezettől nyeri és azt (ti) fogaskerék és (o) dobra viszi át, melyen az

Next

/
Thumbnails
Contents