17497. lajstromszámú szabadalom • Készülék kerékpárok és egyéb járművek áttételének menetközben való megváltoztatására

Megjelent 11)00. évi márczius lió 26-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1741)7. szám. XX/o. OSZTÁLY. Készülék kerékpárok és egyéb jármüvek áttételének menetközben való meg­változtatására. ILLYÉS VIKTOR FÖLDBIRTOKOS RÉCZE-KERESZTURON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi. melynek segélyével a kerékpárok és egyéb járművek áttétele menetközben meg­változtatható, miáltal a haladás sík úton gyorsan, bármily hegyes úton pedig köny­nyen eszközölhető. Ezen egyszerű áttétel változtatható ké­szülék példaképein módozata a mellékelt rajzban van bemutatva és pedig: 1. ábrában hosszmetszetben, 2. ábrában az t. ábra (ml—ml) vonala irányábani metszetben, 3. ábrában' a kapcsoló távlati nézetben, 4. ábrában a fogantyú oldalnézete, 5. ábrában ugyanaz a 4. ábra (m3—m3) vonala irányábani metszetben. 6. ábrában a (v) eső metszete az 5. ábra (m2—m2) vonala irányában, 7. ábrában a kerékpár vázlatos képe. A kerékpár (v) csövével összekötött (o) tokban elrendezett (a) hajtó-tengellyel az áttételt változtató (b) kapcsoló-hüvely a (c) fogak illetve (d) horuyok segélyével úgy van összekötve, hogy a tengelyen nem fo­roghat, hanem csak jobbra-balra mozoghat. A (b) kapcsolót (f) fogantyúnak a nyíl irányában (4. ábra) való mozgatásával moz­gatjuk. Az (f) fogantyú ugyanis (q) rúd és (y) kar segélyével a kapcsoló mozgatását eszközlő rúddal van összekötve, mely (e) rúd, melynek (g) karjai a (b) kapcsoló (h) karimái közé érnek, az (o) tokban (1) talp­csapszögen van forgathatóan elrendezve és (j k) horgokban vezettetik, míg fölső, a (v) csőben vezetett része a kormányrúd köze­lében a (v) csőből kinyúló (y) karral van szilárdan összekötve úgy, hogy az (f) fo­gantyú egyik vagy másik oldalra való moz­gatása alkalmával az (e) rúd forgattatik, minek folytán a (g) karok, illetve az azokon forgathatóan erősített (i) karikák a (h) kari­mák egyikéhez szorulva a (b) kapcsolót az (a) tengelyen egyik vagy másik irányában eltolják. A (b) kapcsoló, valamint mellette két oldalt az (a) tengelyen elrendezett (m n) kerékagy végei (r) fogazással vannak el­látva úgy, hogy a kapcsoló egyik vagy má­sik oldalra való eltolásánál a kerékagy éa kapcsoló egymásba fogódzik. Miután az (m) illetve (n) kerekek közül az egyik nagyobb átmérőjű, mint .a másik és ezek a kerékpár illetve jármű hátsó tengelyén, a hátsó kerék két oldalán elrendezett fogas kerekekkel lánczátvitellel kapcsolva vannak, a szerint, a mint a kisebb (n) vagy nagyobb (m) kere-

Next

/
Thumbnails
Contents