17494. lajstromszámú szabadalom • Légmentes edényzár

Meg-jelent 1900. évi márczius Iió 521-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17494. szám. XVIlI/d. OSZTÁLY­Légmentes edényzár. HENGSTENBERG RICHÁRD GYÁROS ESSLINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 25-ike. Jelen találmány tárgya könnyen romló anyagokat tartalmazó mindennemű edények­kényelmes légmentesítésére és önműködő zárására szolgáló készülék. Ezen készülék lényege abban áll, hogy az edény födőjében a levegő kiszívására szol­gáló furat van, melybe egy légmentesítő vagy záródugó van betéve, vagy csak lazán a nyílásba helyezve, mely állandóan vagy időszakosan a dugón lévő csőtoldalék köz­vetítésével egy légmentesítő készülékkel pl. légszivattyúval hozható kapcsolatba. Ez által a levegő az edényből kiszívható és az edény elzárása vagy önműködőlég gummi szelep által történik, vagy pedig a födőbe elhelyezett dugó forgatása által eszkö­zölhető. Az önműködő edény elzárónál a légmen­tesítő dugó a levegő kiszívása után eltávo­lítható és egy másik edény ismét használ­ható, míg a dugó vagy csappal való elzá­rásnál, ezek az edényen hagyandók. Követ­kezésképen a légmentesítés önműködő elzáróval czélszerűbb és gazdaságosabb. Mellékelt rajzon az 1. ábrában a készülék föl van tüntetve konzervedények légmentesítése és zárása közben. (K) kengyel és (k) feszítő csavar segélyével (H) asztalra erősített (J) kis lég­szivattyú (i) csőtoldaléka (D) légmentesítő dugónál (G) cső által van összekötve. A lég­szivattyú helyett más módon, pl. a (G) cső­nek vízvezetéki csővel való összeköttetése által is történhetik a légmentesítés, a mennyi­ben a vízvezetéken kiáramló víz a levegőt injektorszerűleg magával viszi és így az edényben vákuum keletkezik. A 2. és 6. ábra a légmentesítő készülék két kiviteli módját ábrázolja, még pedig a 2. ábrában föltüntetett készüléknél a (D) lég­mentesítő dugó a légmentesítés után elve­hető és a (B) födő furatra az (f) gummi­szelep által önműködőlég lezáratik. Ha az elzáró födél furata elég kicsiny, úgy a lég­mentesítő dugót nem kell nyílásba szorítani, hanem elég lazán a nyílásba helyezni, mert a légszivattyú működésénél a ruganyos dugó a külső levegő nyomása következté­ben a födő nyílásába szoríttatik. A 6. ábrában jelzett készüléknél az (M') légmentesítő dugó, mely a (b) födélnyakba be van csiszolva, a légmentesítés után is a (B) födélben marad, de úgy forgattatik, hogy az (ml) furat nem közlekedik a (B) födél (b4) furatával, mi által az edény el van zárva. Ezután (J) légszivattyúhoz vezető (G) cső levehető. A légmentesítés után a küllég nyomása

Next

/
Thumbnails
Contents