17490. lajstromszámú szabadalom • Petróleumgőzt égető füstmentes kazántüzelés

31t;gjeleiil 1900. évi márczius hó 26-án. MAGY. SZABADALMI Kllt HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17490. szám. Ve/2- OSZTÁLY. Peti'oleumgó'zt égető füstmentes kazántüzelés. DÜRR LAJOS MAGÁNMÉRNÖK BRÉMÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 5-ike A jelen találmány tárgyát füstmentes kazántüzelés képezi, mely az eddigi perme­tezett olajjal stb.-vel táplált tüzelésekkel szemben petróleumgőzökkel működik. Ezen tüzelés azon alapgondolaton épült föl. mely az ismeretes Dürr-féle, két egymás mögött elrendezett lángzóval bíró olajgőz­lángzónál van megvalósítva. A Dürr-féle gázosítók nem alkalmasak a kazántüzelésre, mivel a gázosított nyers petróleum koksz­maradványai a lángzókat csakhamar bedug­ják. Ezen hátrányt beszüntetendő és a ka­zántüzelések egyéb követelményeinek eleget teendő a mellékelt rajzban egy foganatosí­tási alakban föltüntetett tüzelést alkalmazzuk. Az 1. ábra a tüzelés hosszmetszete. A 2. ábra annak elölnézete. A tüzelés lényegében két egymás mögött elrendezett, máskülönben azonban egymástól teljesen független, előnyösen hengeres olaj­gázosító testből áll, melyeknek egyike (elő­nyösen a kisebbik) a gázosítókban lévő olaj gőzösítésére és túlhevítésére szolgáló lángzót táplálja, míg a másik (nagyobbik) test a fűtő lángzó számára szolgáló gőzt szolgál­tatja. Mindkét testet alkalmas öntött anyag­ból készítjük és térfogataik nagyságát egy­máshoz megfelelő arányba hozzuk. A kisebb (a) gázosító a fél magasságában elágazó (b) cső által a (c) lángzófejjel van összekötve. Az (e) lángzónyílás előtt elren­dezett (d) tűszelep ezen nyílás tisztántartá­sára szolgál, ezenkívül a kiáramlási haránt­metszetet és ezzel a fűtő gázáramot szabá­lyozza. A lángzófej könnyebb tisztítása czéljából azon még az (f) tisztító csavarok is vannak elrendezve. A nagy (g) gázosító a (h) fűtő lángzóhoz vezető csőtoldattal bír, mely a kazán lángcsövének tengelyébe esik. Az összes harántmetszetek akként vannak megszabva, hogy bedugulások sohasem kö­vetkezhetnek be. A nyers petróleumot a két gázosítóba ezeknek fején átjáró (i) csö­veken keresztül nyomás alatt vezetjük be, a hol is a petróleum bevezetését a vezeté­kekben alkalmazott szelepek és fúvókák segélyével igen pontosan szabályozhatjuk. A gázosítók fölvételére a hengeres (k) fűtőkamra szolgál. A (g) főgázosító a kamra fenekéhez támaszkodik; a (c) lángzófej a kamra mellső részén elrendezett (1) tartóhoz van erősítve. A (k) fűtőkamra a kazán mellső falán megerősített konczentrikus külső (m) köpenybe van beépítve és ebben csapokkal megtámasztva. A kamra mellső vége (n csapóajtók által elzárható. A kamra és a külső köpeny közötti (o) gyűrűs teret, mely a (h) fűtő lángzó légvezetéke gyanánt szol-

Next

/
Thumbnails
Contents