17442. lajstromszámú szabadalom • Újítások hámkápákon

Megjelent 1900. évi márczius lio 19-én. • <v MA6Y SZABADALMI' KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17442. szára. XX/d.. OSZTÁLY. Újítások hámkápákon. BARTHA GYÖRGY SZÍJGYÁRTÓ SZATMÁR-NÉMETIN. Pótszabadalom a 15663. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1899 julius hó 10-ike. Jelen pótszabadalom tárgya a törzsszaba­dalomban védett újításokkal bíró hámkápá­nak és a párnának kapcsolatára, továbbá a párnának egy új szerkezetére vonatkozik. A mellékelt rajzon ezen újítások vannak föltüntetve, és pedig az 1. ábra egy hámkápa párnájának a törzs­szabadalom szerinti vázleni ezzel való kap­csolatát föltüntető hosszmetszet; a 2. ábra ennek egy részlete nagyobb lép­tékben ; a 3. ábra a párna keresztmetszete és a 4. ábra a párna egy másik kiviteli alak­jának keresztmetszete. A párna megerősítésére a jelen pótsza­badalom értelmében a párnára egy (k) vas­vagy aczéllemez van erősítve legczélszerűb­ben úgy, hogy (1 m) bőrszalagok közé van betolva, mely bőrszalagok a szélükön össze vannak varrva, úgynevezett korczot képez­nek. A (k) lemezhez két helyen (n) csava­rok segélyével (o) csavaranya van erősítve (1. és 2. ábra), melybe az (a) vázlemezt, le­szorító (p) csavar becsavarható. A párna ezen két megerősítésén kívül még a köze­pén is megerősítendő. E czélra az (a) váz­lemez közepén egy lefelé irányított (q) tol­datot alkalmazunk, mely anyamenettel bír és ebbe a párnát leszorító (r) csavar csa­varható. E helyen az (a) vázlemez és párna közé még a farkszíjat fölvevő (s) lemez is beerősíthető, mely e czélra át van lyu­kasztva és a (q) toldatra dugható. A hámkápák párnái eddig bőrből készül­tek és lószőrrel, csepúvel stb. voltak kipár­názva. lízen párnák azonban nem bírtak a kellő rugalmassággal és az állat bőrét föl­törték, miért is az úgynevezett izzasztókat kellett alkalmazni. Ennek elkerülésére én a párnákat gummiból egy darabban öntöm és pedig oly alakban, mint azt a kápa meg­kívánja. Ezen gummipárna keresztmetszete a 3. ábrában van föltüntetve. Az (1' m') lemezek képezik a korczot, melybe a (k) vaslemez van bedugva. Az (m') lemez rugal­masságánál fogva a (k) lemezre erősített (o) csavaranyának enged és e helyen a párna belseje felé ki fog domborodni, de kilyu­kasztani nem kell; ellenben az (1') lemez a (p) csavar átbocsátására e helyen át van lyukasztva. A gummipárna levegővel fölfuj­liató, mi czélra, mint az a gummipárnáknál ismeretes, kis szelepeket alkalmazunk; leg­czélszerűbben a (q) toldat átbocsátására való lyuk közelében. A kápa két oldalán levő

Next

/
Thumbnails
Contents