17433. lajstromszámú szabadalom • Újítás porvédővel kapcsolatos önműködő gázgyújtó készülék

Megjelent 1900. évi márczius lió 15-én. MAGY. jgg KIR. SZABADALMI JBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17433. szám. Il/d. OSZTÁLY. Újítás porvédővel kapcsolatos önműködő gázgyujtó készülékeken. MARTINI ADOLF VEGYÉSZ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 22-ike. Oly gázöngyújtó készülékek, melyeket az égő láng eleven ereje távolít el a forró égési gázok köréből, a legkülönbözőbb szer­kezettel bírhatnak. Ha a 13127. sz. szaba­dalomban leírt szerkezet helyett egysze­rűbbet veszünk, például a mellékelt rajz­lapok 1-ső és 2-dik ábrája szerint, úgy ezek­nél a rögzített gyújtótestek nem nyernének a föláramló forró gázokkal szemben töké­letes védelmet, mivel ezen készülékeknél a födőlap csak megközelítőleg 90°-nyira forog­hat el az égés bekövetkezése után, míg a lámpa eloltása folytán valamely nehezék vagy rúgó hatása által a födőlap ismét lehajlik. Ezen berendezés mellett a gyújtó­test és a sodrony részben még mindig ki lenne téve a hőségnek. Ennek elkerülése végett a gyújtó testet (S) karra mozgatható -lag függesztjük föl, oly módon, hogy (d) födélnek fölemelkedése alkalmával (0) nyílás­ból kilendül s a 2., 4. és 6-dik ábrákon föl­tüntetett helyzetet foglalja el. A láng kiol­tása után a porvédőül szolgáló födőlap ismét visszacsukódik az 1., 3. és 5-dik ábrákon bemutatott fekvésbe. A gyújtótestnek niozog­hatósága folytán a gyújtási folyamat gyor­sasága még növekedik, mert a gyönge len­gésben levő gyújtótest a gázcsap megnyi­tása alkalmával hamarább gyújt, mint a nyugalomban levő. A födőlapnak az 1. és 2-dik ábrában bemutatott ívezetes alakja a gáznak nagyobb központosítására való, mely ily módon úgy­szólván némileg megsűrítve jut (0) nyílás­nál a gyújtótesthez. Ezen ívezetes hajlás a 3. és 4-dik ábrában bemutatott kiviteli alak­nál elmarad, itt a födőlap azonban jóval magasabban van a lámpahenger fölé szerelve. Az 5. és 6-dik ábrában bemutatott kiviteli alaknál a födőlap oldalirányban forog el. Ha az előadott berendezéseket közvetet­lenül a lámphengerre akarnánk szerelni, a födőlapnak igen kicsinynek kellene lennie; ez által azonban nem lenne képes arra, hogy az egész gázáramlatot a gyújtótestre terelje s ennek folytán a készülék nem gyújtana elég gyorsan. Ha ellenben az 1-ső ábrabeli nagysággal bíró födőlapot helyez­nénk közvetetlenül a lámpahenger fölső nyílására, úgy a gyújtás elég gyorsan bekö­vetkeznék ugyan, azonban robbanással járna, melynek erőssége a minden városban külön­böző nagyságú gáznyomás szerint válta­koznék. Ezen veszély elhárítására szolgál az ábrá­kon föltüntetett (R) hüvely, melynek oldalsó

Next

/
Thumbnails
Contents