17421. lajstromszámú szabadalom • Időre beállítható kikapcsoló szerkezet másodrendű izzótestekkel bíró villamos lámpák hevítő testei számára

Megjelent 1900. évi márczius hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17421. szára, VII/h. OSZT ÁLY. Időre beállítható kikapcsoló szerkezet másodrendű izzó testekkel bíró villamos lámpák hevítő testei számára. EGYESÜLT VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 31-ike. Másodrendű vezető anyagból készült izzó­testekkel bíró villamos lámpáknál tudvale­vőleg ezen izzótestek fölhevítésére, illetve vezetővé tételére magát a világító áramot használjuk föl, melynek köréből az ezen czélra alkalmazott, jó vezető anyagból ké­szült hevítő testet az izzótest világító álla­potba való jutása után egy önműködő szer­kezet segélyével kapcsoljuk ki; a világítás­nak az izzótest kikapcsolása vagy eltörése által okozott megszűntekor ismét a jó ve­zető hevítő test van a lámpa áramkörébe bekapcsolva Ámde a hevítő testnek ezen. a dolog ter­mészetéből folyó mindenkori bekapcsolódása a lámpa áramkörébe az izzótest vezető vol­tának megszűnése esetében, pl. az izzótest eltűrésekor, a gyakorlatban igen nagy hát­rányokat von maga után. A gyakorlatban ugyanis gyakran találhatók oly világítási berendezések, melyeknél minden egyes lám­pának ellenőrízhetése teljesen ki van zárva, vagy melynél az egyes lámpákat nem lehet azonnal kikapcsolni; ily ese­tekben már most. ha az izzótest eltörik, az önműködő kikapcsoló szerkezetbe nem juthat áram, a miért is a jó vezető hevítő test állandóan marad a lámpa áramkörébe kapcsolva. Ezáltal azonban hiábavaló áram­fogyasztásunk vau, a hevítő test csakhamar elpusztul és erős hőkisugárzása folytán tűz­veszélyessé válik. Mindezen hátrányok elkerülését czélozza a jelen találmány oly szerkezet segélyével, mely a hevítő testet bizonyos tetszésünk szerint előre meghatározható idő múlva a lámpa áramköréből kikapcsolja; ezen időt vagyis a hevítő test bekapcsolt voltának tarta­mát akként választjuk, hogy az előbb említett hátrányok vagy egyáltalában nem vagy csak elenyésző csekély mértékben lépnek föl. A jelen találmány tárgyát képező szerke­zet a mellékelt rajzban több foganatosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra sematikusan mutatja a talál­mány tárgyát képező szerkezetnek általános elrendezését: a 2. ábra a szerkezet egy foganatosítási alakjának függélyes középmetszete; a 3. ábra a szerkezet egy másik fogana­tosítási alakjának perspektivikus képe; a 4. ábra ezen foganatosítási alaknak füg­gélyes metszete; az 5. ábra ismét egy másik foganatosítási alaknak nézete: a 6. ábra függélyes hosszmetszet;

Next

/
Thumbnails
Contents