17371. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés hajtócső létesítésére

llrfíjelent 1900. évi mározius hó 9 én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17371. szám. XVA>. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés hajtóerő létesítésére. MAXIM HUDSON MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 7-ike. A találmány tárgya hajtóerő létesítésére szolgáló eljárás és berendezés, mely külö­n: sen előnyösen használható torpedónaszá­dok, motoros torpedók, könnyű vízi- és más járműveknek nagy sebességgel való haj­tására. A találmánynak az a ezélja. hogy egy vagy több nitrovegyliletuek égésterményeit összetartani, kellő módon vezetni és hajtó­erő létesítése ezéljából egy motorban föl használni lehessen, míg a hőfölösleg, mely az égésterményekben foglaltatik, arra szol­ga], hogy egy folyadékot párologtasson el, vagy gázt vagy levegőt melegítsen föl és hogy az ily módon előállított légnemű testek vagy külön, vagy az égéstermények­kel keverve a motort hajtsák. A találmánynak másik ezélja az, hogy a torpedóban vagy más járműben az eddigi­nél nagyobb mennyiségű és nagyobb nyo­más alatt álló hajtóanyagot lehessen szál­lítani, annélkül, hogy evvel a jármű nagy­sága is nagyobbodnék, úgy hogy a motor és az evvel kapcsolt részek, tehát a jármű is hosszabb ideig és nagyobb sebességgel mozoghasson mint eddig. A találmány végre azt is lehetővé teszi, hogy az ily járművek hajtáíára szükséges anyag fölvé­telére rendelt teret kisebbítsük és az ily módon fölszabaduló teret más ezélra, pld. torpedó esetében több robbanó készítmény elhelyezésére hasznosíthassuk. A szóban lévő találmányt oly esetekben is czélszerűen használhatjuk, ha a motort hajtó komprimált levegőt vagy gázt a túl­ságos lehűlés ellen védeni akarjuk. Az új eljárás lényege abból áll, hogy egy éghető nitrovegyületet vagy több ily vegyületet, pld. a közönséges gyérfüstű lő­port alkotó kolloidális, vagy amorf vegyü­leteket, melyek légköri levegő nélkül is eléghetnek, zárt térben elégetjük, még pedig oly módon, hogy az égéstermények elő­ször levegő vagy gáz fölmelegítésére, vagy folyadék elpárologtatósára, vagy gőz túl­hevítésére hasznosíttatnak, azután pedig a gőzzel vagy gázzal kevei'tetnek, míg a hő­mérsékletük annyira nem kisebbedik, hogy azokat gyakorlatilag értékesíteni lehet, mi­kor némely esetben a fölösleges hő más ezélra is fölhasználható. Az 1., 2. és 3. ábra különböző szerkezetű torpedók ama részének függélyes metszetét ábrázolja, mely a találmány megmagyará­zásához szükséges. Figyelembe veendő azon­ban az. hogy bár a találmány első sorban torpedókhoz van szánva, máshol is alkal­mazást nyerhet, hol nagy nyomások és

Next

/
Thumbnails
Contents