17364. lajstromszámú szabadalom • Összerakható kocsi gyermekek számára úgynevezett sportkocsi

Megjeleni 1í)00. évi márczius lió 5>-én. MAGY SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17364. s/.áin. XXa/l. OSZTÁLY Összerakható kocsi gyermekek számára, úgynevezett spoi'tkocsi. BALLANTINE TAMÁS MÉRNÖK MELBOURNEBEN (AUSZTRÁLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 29-ike. A szóban lévő találmány tárgya egy úgy­nevezett sportkocsi, mely összerakható, úgy hogy ha nem használjuk, vagy ha szállítás czéljából elcsomagoljuk, lehetőleg kis helyet foglaljon el és kényelmesen legyen egyik helyről a másikra szállítható. Ebből a czél­ból a kocsi egy fogantyúval van ellátva, mely a kocsi használatát nem gátolja, ellen­ben a kocsi szállítását megkönnyíti. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező kocsi az 1. ábrán a használati helyzetben oldal­nézetben, a 2. ábrán felülnézetben, a 3. ábrán elölnézetben látható, míg a í. ábra az összerakott kocsi elölnézete, az 5. és 6. ábra a kocsitengely középrészé­nek fölülnézete, illetőleg hátulnézete és a 7. ábra a kocsifenék keresztmetszete, me­lyen a fogantyú elrendezési módja is lát­ható. A rajzokon (1) a kocsi oldalkereke, mely egymással kapcsolt sínekből és oszlopokból áll. (2 2) a kocsioldal egy részét képező fő­sínek, (3) a kocsi feneke, mely a sínekkel (41:) csuklók segélyével vannak összekötve-A kocsi feneke két részből áll, melyek egy­mással a kocsi közepén vannak összekötve és az (5) csuklók körül forgathatók. A kocsitest a (7) tengelyre megerősített (6) rugókra van szerelve, a tengelyre a szokásos módon a (8) kerekek vannak fölhúzva. A kocsi hátsó részét a (9) ajtó vagy keret zárja el, mely az (1) oldalkerettel (10) sarkak segélyével van összekötve. A hátsó keret azonkívül (10) sarkakkal szemben egy forgathatóan alkal­mazott (11) horoggal van ellátva, mely az (I.) odalkereten alkalmazott (12) fülbe fo­gódzik. A tengely két részből áll és a (13) rúd­dal a (14) csap sogélyével forgathatóan vau kapcsolva. A (13) rúdon egy szegmentum­alakú (15) lemez (5. és 6. ábra) van meg­erősítve, melynek egy köralakú (16) hasítéka van. Egy hasonló (18) rúd a (17) csap se­gélyével van a (15) lemezzel kapcsolva. Ez a (17) csap a köralakú (16) hasíték közép­pontját képezi. A 18 rúd továbbá egy (20) csavarral van ellátva, mely a rúdon átnyúlik és a hasítékból kiáll. A csavart a fölcsavart száruyascsavarház rögzíti. (22 22) a kocsi villarúdja, a villa mind­egyik ága egy-egy (23) csaj) segélyével van a (2) fősínnel forgathatóan kapcsolva. Mind­egyik ágon egy-egy szegmentumalakú (24) lemez van alkalmazva, melyek a (15) lemez­hez hasolítanak és ugyancsak egy-egy kör­alakú (26) hasitékkal vannak ellátva. A ha­sítékon és a (2) oldalsínen egy (26) csavar­orsó nyúlik át, mely egy szárnyas csavar-

Next

/
Thumbnails
Contents