17360. lajstromszámú szabadalom • Újítás villamos árammérőkön

Megjelent 19<)0. évi márczius hó 9-án. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI JpEf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17360. szám. vil/f. OSZTÁLY. Újítás villamos árammérőkön. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 15-ike. Lengő vagy körülfutó alkatrészekkel ellá­tott villamos árammérőknél szükséges, hogy az illető alkatrészek mozgatását a mechanikai súrlódástól lehetőleg függetlenítsük, mivel csak akkor érhetünk el nagy érzékenységet és az esetleges rázkódtatásoktól független mérési eredményeket. Az úgynevezett nyugalmi súrlódás tudva­levőleg nagyobb, mint a mozgási súrlódás; a kettő között fokozatos átmenet van, melyet többnyire csak csekély sebességeknél észlel­hetünk. Villamos árammérőknél ez zavarólag hat, mivel a mozgó alkatrész az irányító erőnek csak többé-kevésbé nagy változása által befolyásoltatik. Ezért általánosan szo­kásos a mérőeszközt ujjal megkopogtatni és ez által gyöngén megrázkódtatni. A jelen találmány tárgyát már most áram­mérőkön eszközölt újítás képezi, melynek segélyével az árammérő megrázkódtatása igen egyszerű és alkalmas módon önműkö­dően történik. Ezen czélból a készülék ten­gelyét vagy a nehézségi erő vagy külön rúgó segélyével egy rugalmasan elrendezett csapágyhoz szorítjuk és ennek rezgésbe hozatala által a tengelyt is állandó rezgésbe hozzuk még pedig a tengely irányában. Az 1- -3. ábrákban az árammérőnek fiig- i gélyes (A) tengelye az (L L) csapágyakban I forog.. J A (D)-nél megerősített (F) lemezrúgó az alsó tengelycsap számára szolgáló (H) csap­ágyat hordja és a tömör (B) vasfegyver­zettel van ellátva, mely a (C) elektromág­nessel szemben van elrendezve. Az (F) rúgó rezgésbe hozására egyenáram esetén még egy az ismert Wagner-féle kalapácshoz hasonló önmegszakító van alkal­mazva (1. ábra). Hogy a (K) kontaktusnál szikrák képződését lehetőleg megakadályoz­zuk oly elrendezést alkalmazunk, hogy az elektromágnes tekercselése a fegyverzet vonzatásakor az alkamasan elrendezett (W) ellenállás mögött rövidre záratik. A (C) elektromágnest vagy a külön (E) elemmel vagy valamely más rendelkezésre álló áram­forrással gerjeszthetjük. Váltakozó áramra szolgáló mérőkészülé­keknél az önmegszakító nem szükséges (2. ábra). Ha a (C) elektromágnes jól föl­osztott és a (B) fegyverzet tömör vasból áll, akkor az (F) rúgó erős rezgéseket fog vé­gezni. A (B) fegyverzetben a mágnesség örvényáramok keletkezése következtében a (C) elektromágneséhez képest bizonyos idő­beli eltolódást fog szenvedni, úgy hogy a (C) elektromágnesnek polaritása már akkor változik, mikor a (B) fegyverzet még ugyan­azon polaritással bír. így az erős vonzást ugyanoly erős taszítás fogja követni. Az

Next

/
Thumbnails
Contents