17323. lajstromszámú szabadalom • Újítások árúsító automatákon

Megjelent 1900. évi márczius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17823. szám. Vll/b. OSZTÁLY. Újítások árusító automatákon. DLNNIS VILMOS LUKÉ ÉPÍTÉSZ BIRMINGHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 27-ike. -leien találmány tárgyát újítások képezik czigarettáknak, csokoládénak és egyéb czik­keknek árusítására szolgáló automatákon és a találmány czélját a pénzdarab által ki­váltott szerkezetnek oly berendezése képezi, mely nemcsak lehetővé teszi ennek biztos működését, de egyszersmind módot nyújt arra is, hogy ezen szerkezetet különféle értékű pénzdaraboknak megfelelően beál­lítsuk. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon vij.ii bemutatva. Az 1. ábra egy czigaretta-árusító automa­tának elölnézete. A 2. ábra ugyanannak hosszmetszete, az 1. ábrának (X Y) szerint. A 3. ábra oldalnézet az illető szekrényfal eltávolítása után. A 4. ábra ugyanaz az ellenkező oldalról nézve. Az 5. ábra az automatának hátulnézete I a^uítsó szekrényfalnak vagy ajtónak eltávolí­tása után. A 6. ábra az ellensúlyos záró-emeltyűnek fölülnézete. A 7. ábra a garat egy módosított alakjá­nak oldalnézete, míg a 8. ábra ugyanannak fölülnézete. A 9. ábra a garatszakaszoknak megfelelő záró közegek működtetésére szolgáló szerke­zetnek oldalnézete. A 10. ábra ugyanannak végnézete. Az összes betűk az összes ábrákban ugyan­azon alkatrészeket jelölik. Amint az 1. ábrából látható, az előnyösen galvános fémbevonattal ellátott lemezekből készített alkalmas alakú és a falon való megerősítésre vagy tetszőleges más módon való elhelyezésre szánt szekrény mellső lap­ján. még pedig fölül a pénzdarabnak bedo­bására szolgáló (b) hasítékkal és az ezen pénzdarab árán adott czigarettának kiszol­gáltatására a (c) nyílással bír. Az (a) szek­rény belsejében az egy-egy czigaretta be­fogadására alkalmas hornyokkal ellátott (d) henger van forgathatóan megerősítve. A hen­gernek csapjai az (a) szekrény belsejében elrendezett (f) harántlemezen megerősített (e) oldallemezekben kiképezett csapágyakban vannak ágyazva. A (d) hengernek forgatá­sára a szekrény külsején kezelhető (g) gomb szolgál, melynek a vevő által előidézett forgó mozgása emeltyű és kapcsoló szerke­zet közvetítésével vagy tetszőleges más közlőmű segélyével vihető át a (dj hen­gerre. Az utóbbi forgásában normálisan az egy rugónak vagy súlynak hatása alatt álló (h)

Next

/
Thumbnails
Contents