17322. lajstromszámú szabadalom • Készülék száraz gőz előállítására

Megjelent 1000. évi márczins hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17322. szám. Vo/^ OSZTÁLY. Készülék szái-az gőz előállítására. BARBE JÓZSEF MÉRNÖK 0RCH1ESBEN (FRANCZIAORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát száraz gőz elő­állítására szolgáló készülék képezi, a mely gőz erőgépek hajtására lesz fölhasználva. Hogy tökéletesen száraz gőzt nyerjünk, e czélra már igen sokféle készülék lett szer­kesztve, de ezek egyikével sem volt mind­eddig elérhető, hogy a gőz vízrészecskéket ne ragadjon magával. E hátrány, a mely könnyen haleseteket idézhet elő, valamennyi eddig ismert ilyen készüléknek sajátja, me­lyeknél a túlhevítőből vagy a szárítókészü­lékből jövő gőz vezetéke a kazánból jövő gőz vezetékével egy közös csőbe torkollik úgy, hogy vízrészecskéket ragadhatott a gőz magával és így a kazán gyors kiürülése következett be. A vízrészecskéknek a gőz által való eme tovaragadtatása két okból történik és pedig: először magának a gőz­szárító dohnak vagy edénynek rossz elren­dezése folytán és másodszor a szárító-térből jövő gőzcső torkolatánál és végénél levő káros helyek folytán, még aljban az esetben is, ha az a lehető legkedvezőbb módon lenne ágyazva. Ha pl. a szárítókészülék magassága nem elegendő nagy, akkor a vízrészecskék tovaragadtatása minden esetre bekövetkezik, akár hogyan vannak is ágyazva a gőzvezetőcső beömlő- és kiömlő nyílásai. Ép így bekövetkezik ez a szárítókészülék elegendő magassága mellett is, ha a kiöin­lési cső a gőz beömlőnyílásához képest nagyon alacsonyan van elrendezve. A találmány tárgyának egy kiviteli alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve, a mely a szárítókészülékkel és az összekötő-csövek­kel fölszerelt kazán hosszmetszetét mutatja. Az (a) kazánon egy (b) gőzdóm lehet elrendezve, a melyből egy függélyesen föl­felé nyúló (c) cső kanyarulatban vezet a (d) szárítódobhoz és szintén függélyesen tor­kollik ebbe. Ezen (d) szárítódoh czélszerűen hengeresen van alkotva és fölül meg alúl gömbsüvegekkel határolva. A (d) dob (e) profilvasakkal az (a) gőzkazán köpenyére lehet szerelve vagy más alkalmas módon reá ágyazva. A szárítóhenger alsó részéből az (a) gőzkazánba egy (f) cső vezet függé­lyesen lefelé, a mely a (g) szelep vagy csap által tetszőlegesen nyitható vagy elzárható. A (h) gőzelvezetőcső hasonlóképen függé­lyesen vezet ki a (d) dobból és ezután kanyarulatban halad tovább a rendeltetési helyre. A be- és kiömlő-csövek végei tehát egy darabon a szárítódobból kinyúlva, pár­huzamosan haladnak egymás mellett. Az (a) kazán tetszőleges módon fűttetik, a fe jlődő gőz a (b) gőzdómból vagy közvet­lenül a kazánból a (c) csőben fölszáll és

Next

/
Thumbnails
Contents