17288. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő, önműködő karbid-adagolással állandó gáznyomás mellett, meszesedés (lerakódás) utófejldődés és gazométer nélkül, az elhasználást mutató készülékkel

Megjelent 1í)Of>. évi márczius hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17288. szám. II/©- OSZTÁLY. Acetylenfejlesztő, önműködő karbid-adagolással állandó gáznyomás mellett, meszese­dés (lerakódás), utófejló'dés és gazometer nélkül, az elhasználást mutató készülékkel. KÜPPERS KA HOL Y ELEKTROTECHNIKUS ÉS SCH BOEDER JÓZSEF HENRIK BÁDOGOS AACHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 26 ika. Jelen találmány tárgyát aeetylén fejlesztő képezi, mely igen kicsiny méretekben is elkészíthető, melynél a karbid adagolás állandó gáznyomás mellett, a meszesedés elkerülésével a fejlesztő részein, valamint a gáz utófejlődése önműködően szabályoztatik. A fejlesztő minden időpontban önműködően csak annyi gázt fejleszt, a mennyi épen a lángzók táplálására szükséges és a fej­lesztés rögtön megszűnik, mihelyt az aeety­lén fogyasztása megszűnik. Mellékelt rajzban van egy ily fej­lesztő függélyes metszetben bemutatva. A készülék lényegében légmentesen zárt (a) tölcsérből áll, melynek alsó nyílása (e) csapóajtó által zárható vagy nyitható, mely (e) csapóajtó (g) körúszó által (f) emeltyű közvetítésével működtettetik. Az (a) tölcsér (o) peremmel van ellátva és tömítő gyűrű közbeiktatásával a (c) cső peremével van összecsavarolva. Utóbbi az alul nyitott (d) tartányba torkol, mely viszont egy másik vízzel telt tartányba van állítva. Az (e) csapóajtó a függélyesen lefelé nyúló (f) emeltyűvel van összeköttetésben, melynek hídjába (n)-nél van (e) csapóajtó alatt alsó vége a (g) körúszó szorosan becsavarva. Az van a (h) kúpalakú cső, mely a lehulló kar­biddaraboknak oldalirányú kitérését meg­akadályozza. A belső (d) tartányra van az (i) gáz ve­zetőcső erősítve és ennek oldalán az (1) gázcsap, mely a tisztítóhoz vezet. Az (i) csőből fölfelé az (n) vezetőtömlő halad az (a) tölcsér fölső részéig. Ezen cső a fejlesz­tőben és tölcsérben lévő feszültségek ki­egyenlítésére szolgál. Ha ezen (n) cső nem volna, úgy ugyan oly arányban, mint a karbid a tölcsérből kiesik, a vízzel itatott aeetylén a tölcsérbe fölemelkedne, miáltal tölcsérnyílás meszesedése következnék be. Karbidmérő gyanánt egyidejűleg a tölcsér fölső (b) toldata szolgál, mely egy üveg­csővel és ez utóbbi belső részében fémru­dacskával van ellátva, a melynek alsó része lapos vagy kúpszerűen kiszélesedik. Ezen fémrudacska az oldalt lévő (r) szerkezet által szorosan tartatik, mint 2. ábra mutatja. Az (r) rész egy kifelé hajlított vékony bá­doglemezzel ván ellátva, mely egy befelé nyúló horogban végződő sodronyt hord. Ezen horogban végződő fémrúd kampója az üvegcsőben lévő fémrudat fogja és a domború lemez természetesen feszültsége folytán azt a

Next

/
Thumbnails
Contents