17278. lajstromszámú szabadalom • Újítás szesznek burgonyából való előállításában

Megjeleni. 11)00. évi márczius hó (»-án. MAGY. ' 1 KIH SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17278. szám. IV/b. OSZTÁLY. Újítás szesznek burgonyából való előállításában. SKUBLICS JÓZSEF FÖLDBIRTOKOS VESZELÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 október hó 6-ika. A szesznek burgonyából való előállítására szolgáló eddigi eljárásoknál a burgonyát oly állapotban dolgozták föl szeszszé. a mint azt a földből kiásták. A burgonya azonban csak teljesen egészséges állapotá­ban alkalmas arra, hogy abból jó szeszt lehessen előállítani. Ezen oknál fogva a szeszgyárak burgonyakészletűket a tavasz elejéig kénytelenek voltak földolgozni ille­tőleg csak oly mennyiségű burgonyát tart­hattak készletben, melyet a tavasz kezde­téig föl tudtak dolgozni, mivel ezen időn túl a burgonya már elromlik, kicsírázik és a szeszgyártáshoz alkalmatlan. A burgonya ezen sajátságánál fogva tehát a szeszgyárak egyrészt gyakran meg­károsodtak, másrészt pedig a burgonyakész­let beszerzésében bizonyos határokhoz vol­tak kötve, ha csak nem akartak nagyobb veszteségeket koczkáztatni. Egy további hátránya az eddigi eljárá­soknak még abban áll, hogy a szeszgyá­raknak a burgonyának ugyancsak föntebb említett sajátságainál fogva a burgonya­szeszgyártást minden évben hosszabb időre be kellett szüntetniök, mivel az öreg bur­gonya tavasszal kicsírázik, elromlik és már nem alkalmas a szesz-gyártásához, az egé­szen fiatal burgonyából pedig csekély kemé­nyitőtartalmánál fogva nem lehet jó szeszt főzni. A jelen találmány tárgyát már most oly újítás képezi, mellyel ezen hátrányokat igen egyszerű módon teljesen beszüntetjük és ezenkívül még előnyöket is teremtünk. A jelen találmány tárgyát képező újítás ugyanis abban áll, hogy a burgonyát föl­aprítása után bármily tetszőleges ismert berendezés segélyével mesterséges úton teljesen megszárítjuk és szárított állapotá­ban raktározzuk, illetve szállítjuk a földol­gozás helyére. Ezáltal megakadályozzuk a burgonya elromlását és elkerüljük az eddig gyakran bekövetkezett jeentékeny meg­károsodást. A szárítás azonban még azon előnnyel is jár, hogy a burgonya nedvességétől meg­fosztatván, súlyában jelentékeny mérték­ben (körülbelül 75%-al) csökken, a mi a szállításnál számbavehető előnyöket biztosít. Egy további jelentékeny előnye ezen szá­rításnak még abban áll, hogy egész évben a gyártáshoz teljesen alkalmas burgonya áll rendelkezésünkre úgy, hogy tehát a szesz-gyártást az egész éven át akadályta­lanul folytathatjuk. Minthogy továbbá a burgonya elromlása ki van zárva, abból tetszőleges készletet tarthatunk raktáron.

Next

/
Thumbnails
Contents