17248. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyobb mennyiségű koksz termelésére rosszul tapadó kőszén földolgozásánál

Megjelent 1900. évi február lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17248. szám. II/a. OSZTÁLY­Eljárás nagyobb mennyiségű koksz termelésére rosszúl tapadó kőszén földolgo­zásánál. KERN RÓBERT GYÁROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 8-ika. A jelen szabadalom tárgyát képező el­járás ezélja rosszul tapadó kőszénből, mely a szokásos kokszoló folyamatnál csak köze­pes kokszot és nagy mennyiségű diókokszot és kokszport ad, jobb kokszminőséget léte­síteni, mely különben csak jól tapadó, zsí­ros szénből nyerhető. E czélból a szenet a kokszolás előtt egy oly termékkel keverjük bensőleg, mely enyvszerű anyagokat tartalmaz, mint a mi­lyen pl. a Mitscherlich-féle vagy hasonló szulfit-rendszerek szerint dolgozó celluloze­gyárak jelenleg értéktelen bepárologtatott hulladék lúgja. Lényeges, hogy a lúg, mint az némely gyárban egészségügyi szempontból tekintet­tel a folyók tisztátalanítására, már amúgy is történik, a használat előtt egy bizonyos fokra töményíttessék, a mi különösen akkor szükséges, ha a szén már a mosás folytán bizonyos víztartalommal bír. A szénhez adandó enyvanyag mennyisége a szén minőségével változik; pl. legyen megemlítve, hogy az osztrau-karwini telepek bizonyos rosszul tapadó szénfajtái 6—10% 27° Bé-ra begőzölt cellulozehulladéklúg hozzáadása mellett már aránylag kevés dió­kokszszal és kokszporral bíró használható darabos kokszot adnak. A jó darabos koksz előállítható mennyi­ségének további növelésére ajánlható a pót­lékkal kevert szenet nem a szokásos mó­don laza állapotban töltőnyílásokon át a re­tortákba vezetni, hanem a keverékből előbb pogácsákat alakítani és ezeket a gépoldal­ról a gép segélyével a kokszolókemenczébe vezetni. SZABADALMI IGÉNYEK. lt Eljárás rosszul tapadó szénből nagy mennyiségű darabos koksz előállítására, jellemezve az által, hogy a szenet a koksz­folyamat előtt enyvet tartalmazó anya­gokkal, különösen cellulozegyárak hulla­déklúgjával bensőleg keverjük. 2. Az 1. igénypontban jellemzett eljárásnál az enyvtartalmú pótlékkal kevert szén­nek a kokszolás előtt pogácsákba való sajtolása, melyek mint ilyenek a kok­szolókemenczébe vezettetnek. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents