17227. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémeknek hideg úton való ezüstözésére

Megjelent 1900. évi február hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADAT,Ml HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17227. szám. XVI/e. OSZTÁLY. Eljárás fémeknek hideg úton való ezüstözésére. FIEDLER RICHÁRD IGAZGATÓ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát fémeknek mecha­nikailag, hideg úton való ezüstözésére szol­gáló eljárás képezi, melynél az eddigi szükségelt előmunkálatok fölöslegesek s az eddigi bonyodalmas kezelés egy egyszerű műveletbe van összevonva. Tudvalevőleg bizonyos fémnek egy más fémréteggel való bevonásakor a bevonat csakis a fémtiszta fölületekre tapad. A használatban lévő sze­rek, melyeket az u. n. dörzsezüstözéshez alkalmaznak csak akkor használhatók némi sikerrel, ha az ezüstözendő tárgy előzőleg «zsírtalanítva» van. Ezen zsírtalanítási eljá­rás szintén bonyodalmas, mert az illető tár­gyakat vagy petróleummal vagy benzinnel kell kezelni azután vízzel lemosni, s az utolsó alapos zsírtalanítás után víz, eczet­mész és iszapolt kréta keverékébe mártott kefével lekefélni, a meddig csak zsírfoltok látszanak rajta. A petróleummal vagy benzinnel való ke­zelés helyett forró marókáliból, nátronból, hamuzsírból, vagy szodából való marólúggal való főzést is lehet alkalmazni, a mit azután szintén a fönti bonyodalmas eljárás követ. Mikor mindezek végrehajtattak következik a tulajdonképeni ezüstözés. Jelen találmánynak szembetűnő technikai előnye az, hogy az előmunkálatok mellőzé­sével az ezüstözés mindjárt eszközölhető s a gyakorlatban szintén nagyjelentőségű előnye az, hogy a többszörös bonyodalmas és csak jártas szakemberektől eszközölhető mosások, oldások stb. helyett egyetlenegy művelet szükségeltetik s ez legott a kész eredményt szolgáltatja. Ehhez pedig csupán oly anyag kell, mely egyszerre két czélnak felel meg: tisztít és ezüstöz, tehát olyan alkatrészeket tartalmaz, melyek a két czélnak tökéletesen megfe­lelnek. Ezen keverék következőképen állíttatik elő. 15 g. salétromsavas ezüstöt először kö­rülbelül 50 g. vízben föloldunk s ehhez csöppenkint sósavoldatot adunk. Ez által egy fehér túrós csapadék képződik. Addig csöpögtetjük a keverékhez a só­savat, míg a csapadékképződés megszűnik, azután leszűrjük s a szűrőben maradt anya­got vízzel kimossuk. Azután ezen leszűrt anyagot egy habverőként működő készülékbe tesszük, abban finoman szétoszlatjuk, s az így képződő termékhez 300—350 g. konyhasót, 80—100 g. borkősavat és 350—400 g. tripelt adunk s az egészet egy liter vízzel keverjük, s így egy ritka pépet kapunk, melyet az eziistö­zéshez használt gyolcsra öntünk s ezzel az

Next

/
Thumbnails
Contents