17206. lajstromszámú szabadalom • Újítás munkáslétrákon

Megjelent 1900. évi február hó 19-én. MAGY. | Km. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17206. szám. X/a. OSZTÁLY. Újítás munkáslétrákon. GLASZ REZSŐ CZIMFESTŐ KECSKEMÉTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 30-ika. Az eddig alkalmazásban'lévő kézműves­létráknak az a hátránya, hogy újkorukban velük a munkás csak nagy erőmegfeszítés­sel haladhat, mivel a pántok nehezen for­dulnak, s ezért megtörténik, hogy egészen új létrákat szándékosan megrongálnak, hogy azok az ócska létra tulajdonságait, tehát a könnyű továbbíthatást fölvegyék. Vannak olyan létrák is, melyek már csak akkor válnak könnyű járatúvá, a mikor azok a hasz­nálat folytán teljesen meg vannak rongálva. Jelen találmány tárgya újítás munkás­létrákon, mely szerint a létra szárai golyós­pánttal vannak összekötve egymással és melyet előnyösen a létrával dolgozó iparosok fognak használni, mivel ezen létra szárai a könnyű szerrel való előre- vagy hátra-mozga­tásuk mellett kissé el is fordíthatók egymás­tól, a mi például a munkásnak a szögletek­ben való dolgozás esetén válik nagy köny­nyebbségére. A találmány egy kiviteli alakját a mellé­kelt rajz mutatja; és pedig az 1. ábra oldaltnézetben ; a 2. ábra a golyóspánt keresztmetszetét; a 3. ábra a golyóburok nézetét; a 4. ábra a golyóspánttal bíró létrát homlok­nézetben. A mint a rajzból kitűnik, a létrának szárait az eddig szokásos csuklós pántok helyett golyóspánttal látom el, melynek egy példa­képem szerkezetét mutatom be a mellékelt rajzban. Ennek elrendezése a következő: A pánt a (c) szárba végződő üreges golyó­szerű (a) burokból és az abba behelyezett (b) szárral kapcsolatos (d) golyóból áll. Az (a) burok két részből áll (2. és 3. ábra), hogy a (d) golyót beléje helyezhessük ; ezen czélból ugyanis az (a') rész az (a) részre föl­csavarható, vagy más módon ráhelyezhető és az (s) csavarral megrögzíthető. A (d) golyónak egy furata van, melybe a golyóspánt (b) szára — ha nincsen a golyó­hoz már eleve hozzáerősítve — (S) csavar segélyével csavarható. A (b) és (c) szárakat csavarokkal vagy szögekkel az (A) létrához erősítjük és a létra készen áll. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás munkáslétrákon, jellemezve az által, hogy a létra két szárát golyóspánt köti össze azon czélból, hogy a létra állan­dóan könnyű járatú legyen. 2. Az 1. pontban igényelt létrához szolgáló golyóspánt egy kiviteli alakja, jellemezve a (b) és (c) szárakkal az (A) létrához erő­sített (a) gömualakú burok és az ebben forogható (d) golyó által, mely utóbbinak behelyezhetése czéljából az (a) rész nyit­ható és csukható. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RáBZVÉHYTARSABAG NYOMDÁJA BUDAPXBTE*

Next

/
Thumbnails
Contents