17147. lajstromszámú szabadalom • Ruganyos kerékpárváz

Megjeleni 11)00. évi február lió 12-én. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 17147. szám. XX/c. OSZTÁLY. Ruganyos kerékpárváz. HABNETT EDE MÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 22-ike. A jelen találmány tárgyát oly ruganyos kerékpárváz képezi, mely nagy mértékben teszi lehetővé az eddigi alkalmazott kerék­párvázaknál föllépő rezgések és rázkódta­tások elkerülését. A jelen találmány szerint ugyanis a hátsó, vagyis hajtott kereket egy független csak­nem függőleges villában függesztjük föl, mely villa fölső végén rúgók által egy, ezen villának fejét képező haránt résszel van összekötve, mely czélból a villa fölső részében vezetékek vannak kiképezve és hasonló vezetékek vannak a villaszáraknak alsó végében, melyeken a hajtott keréknek tengelye jár át. Hogy a mellső kerék számára elrende­zett független külső villát szintén lehetőleg függélyes állásban tartsuk meg, ezen villát a közönséges mellső kerékvillának alsó vé­gére erősítjük, máskülönben pedig a szer­kezet lényege ugyanaz, mint a hátsó keréké. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon van bemutatva. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező ruganyos vázzal fölszerelt kerékpárnak oldal­nézete ; a 2. ábra ugyancsak fölülnézete; a 3. ábra a váznak nagyobb léptékű vég­nézete, mely a vezetékek és rúgók elren­dezését mutatja be; a 4. ábra hasonló nézetben egy másik fo­ganatosítási alakot tüntet föl; az 5. ábra egy különösen tricziklik számára szánt részletet mutat be. Amint legjobban a 3. ábrában látható, az (a) spirálrúgók a (b bl) haránt-részekhez vannak erősítve, melyek közül a (bl) haránt­rész a (d) rudak fölső végére erősített (c) vezetékekben csúsznak míg ezen rudaknak alsó végén (cl) vezetékek vannak kiképezve, melyek viszont a kerékpár hátsó kerekének tengelyén vezetődnek. A hajtó kereket hordó (e) \illának fejét a (b) haránt-rész képezi, mely a rövid (f) tagok által van összekötve a kerékpárváznak a nyeregtámasz-hüvely közelében lévő valamely pontjával, a (g) rudak által pedig a kerékpár-keret (r) nye­regtámcsövének alsó végével. A (cl) alsó vezetékek (p)-nél a (q) lánczfeszítő csővel vannak összekötve. A mellső (h) kerékvillának alsó végével a két függélyes (i) rúd van összekötve, me­lyeknek fölső és alsó végén a (k), ill. (kl) vezetékek vannak kiképezve; a (k) vezető részeknek fölső végei (1. és 2. ábrák) az (1) haránt-rész által vannak egymással ösz­szekötve, mely viszont az (m) spirálrúgók által a (k) vezetékekben mozgatható (11) harántrésszel van kapcsolva. Az (11) haránt­rész a (h) villához hasonló villának képezi

Next

/
Thumbnails
Contents