17145. lajstromszámú szabadalom • Acetylénfejlesztő készülék vasúti kocsik számára

Megjelent 1ÍMK). évi február hó 1 12-én. KIH. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17145. szám. II/e. OSZTÁLY­Acetylénfejlesztő készülék vasúti kocsik számára. OESTERR. CABBID- & CARBOR-AETEN-GESELLSCHAFT GUROVITS & C° CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 2I-ike. A jelen találmány tárgyát automatikusan szabályozó vízbevezetéssel működő acetylén­fejlesztő készülék képezi vasúti kocsik vilá­gítására, mely egyszerű szerkezete folytán i a lehető legnagyobb üzembiztosságot nyújtja, annál is inkább, mivel a készülék kezelésére szükséges egyszerű fogások a kezelő sze­mélyzetnek különös szakértelmét nem teszik szükségessé és mely készülék tekintettel vasúti kocsikra való alkalmazására akként van szerkesztve, hogy a hengeralakú gáz­fejlesztő a kocsipadló alatt fekszik, míg a víztartály a kocsiban van elrendezve vagy pedig akként van fölfelé meghosszabbítva, hogy annak fölső vége a kocsitető fölé nyúl. Ezen elrendezésnek az az előnye, hogy karbidmaradékok kiürítésének tisztátlan mű­veletét a kocsin kívül eszközölhetjük úgy, hogy a kocsi belsejének minden bemocsko­lása ez által el van hárítva. A vizet vagy magában a kocsiban töltjük a víztartályba, vagy ba ez a kocsi tetején túlemelkedik, a tetőről. A mellékelt rajzokban a találmány tárgyát képező készüléknek néhány foganatosítási alakja vau föltüntetve. Az 1. ábra függélyes metszete. A 2. ábra oldalnézete az acetylénfejlesztő készüléknek. A 3. és 4. ábrák a szabályozó szerkezet­nek módosított foganatosítási alakjait tün­tetik föl. Az 5., 6. és 7. ábrák oly fejlesztőt lát­tatnak, melynek víztartálya a kocsitető fölé nyúl. A csöpögtető szerkezettel ellátott készülék a gázfejlesztő tér gyanánt szolgáló fenekével fölfelé fordított függélyes hengeralakú (a) tartályból áll, mely a (b) födéllel hermeti­kusan elzárható. A (c) rudakon nevezett (b) födelet a (d) tartón forgathatóan megerősí­tett (e) kézi kerékkel és a lapos menetú (f) csavar segélyével emeljük és sülyesztjük. Ezen csavar lefelé csavaráskor a (d) tartó furatán szabadon átjár és e közben a (b) födelet magával viszi, mely a (b) csavarral egy ennek fölső végén elrendezett korong által van összekötve; a (b) födél addig meneszthető lefelé, míg ez az (e) kézi ke­rékre nem jut. A (b) födélen a kerületén és fenekén lyukakkal ellátott (g) karbidkosár van elhe­lyezve. Az (a) edény fölül a vele szilárdan összekötött (h) fenékkel bír, mely közepén az (i) szelepfészekkel és az e mellett becsa­varolt (r) gázcsővel van ellátva. Az (a) tartály, vagyis a gázfejlesztő tér fölött a hengeralakú (1) tartály van elren-

Next

/
Thumbnails
Contents