17136. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbidok előállítására

Megjelent 1900. évi február lió 9-én. MAGY.-g|| KIR SZABADALMI wSfl HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17136. szára. IV/hl. OSZTÁLY. Eljárás karbidok előállítására. WEHNER CLEMENS KERESKEDŐ LIPCSÉBEN ÉS KANDLER MIKSA MÉRNÖK MARKRANSTADTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 4-ike. Jelen eljárás czélja a földalkáli fémek szénvegyületeit rétegekben elkülönített alkat­részeikből elektromos fényívben üzemmeg­szakítás nélkül előállítani. A 4. ábra egy közös kürtő körül elren­dezett három elektromos kemencze össz­elrendezését tünteti föl. Ezen kemenczéken megfelelően szabályo­zott sebességgel (A) gyűrűs szekrény fut keresztül, mely kellő módon előkészített szénanyaggal az 1. ábrában föltüntetett módon van kitöltve. Ezen csatornaalakú szén­forma a folyékony karbid fölvételére szolgál, mely a kihűlés után a kemenezék között kitöretik. A gyűrűalakú szekrény a szén­formával egy csúszó vagy gördülő kontaktus előállítása után az egyik kemenczepólust képezi. Ezen gyűrűalakú pólus, mint az 1. ábra mutatja, transzmisszió és (K) fogaskerekek se­gélyével vagy más módon forgásba hozatik. Ezen gyűrűalakú pólus fölött a kemencze belsejében egy szilárdan álló (B) szénpólus (1. és 2. ábra) szilárd vezetékben akkép függ, hogy elhasználás esetére utánállítás lehetséges. Az olvasztandó anyagot a gyűrű­alakú pólusnak a kemenczébe vezető olda­lán akkép halmozzuk föl, hogy vízszintes vagy függélyes irányban elválasztott réte­geket képez, a mit külön egyenletes beve­zetés által töltőszekrények rázó vagy eső szerkezetek vagy más hasonló szállító esz­közök segítségével érünk el. Az így rétegezett anyag áthengerelhető, hogy a lángívben az elporzás elkerültessék. A legkisebb részek ezen elrendezésénél az egyneműek egymással kontaktusban van­nak, a mi az áram és hővezetésre jelentő­séggel bír. Föltesszük, hogy (A) alsópolusgyűrű jobbra forog, akkor az összeolvasztandó anyagot balról kell adagolni. (C C) (2. és 4. ábra) töltőszekrényekbe az aprított anyag adagoltatik és (D D) rázó­szerkezet vagy tetszőleges más szállítási eszköz által alkalmas módon és lemért mennyiségben (E Ií) bevezető aknákba kerül. Ezeken keresztül teljesen elválasztva a gyűrűalakú pólus csatornaalakú szénágyra hull és ott a két vagy a keverés szerint esetleg több részre (FI F2) halmot képezi, melyekben az összeolvasztandó termékek fölületileg érintkeznek; ezen föliilet körül­belül a halom közepére esik. Az üzem megkezdése után a folyton kiegészítendő anyaghalom lassan a köralakú (B) pólushoz közeledik, a fényív a halmazt

Next

/
Thumbnails
Contents