17108. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ásványolajok raffinálására

Megjelent 1900. évi február lió 5-én. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17108. szám. XI/>>. OSZTÁLY. Eljárás ásványolajok raffinálására. MACALPINE TAMÁS VEGYÉSZ LONDONBAN. A szabadalom bejei ütésének napja 1899 julius hó 26-ika Jelen találmány tárgyát ásványolajok raffinálására szolgáló újszerű eljárás képezi, melyet lényegében egy sajátos mangán­preparátum alkalmazása jellemez. Következőkben először ezen mangánpre­parátum előállítását, aztán pedig annak ás­ványolajok raffinálására való alkalmazását fogjuk leírni. Ismeretes módon, czélszerűen víz és kal­cziumkarbid szétbomlása által előállított acetylént vezetünk kalczium, bárium, mag­nézium, nátrium, kálium vagy ammónium oxydjainak, hidrátjainak vagy karbonátjainak vízben való oldata vagy finom föloszlató keveréke fölé mindaddig, míg a folyadék teljesen telítve nincs. A gyakorlatban szóda­vagy hamuzsirnak vizes oldata, vagy ezen oldatok keveréke mutatkozott különösen elő­nyösnek. A bármi módon acetylénnel telített ol­dathoz (vagy finoman föloszlatott keverékhez) most először mész, bárium, magnézium, nát­rium vagy kaliumnak mangánsavas vagy felmangánsavas sóinak oldatát keverjük. Ezután a keverékhez még felmangánsavas kálinak czélszerűen nem túltelített oldatát adagoljuk. A keveréket most hosszabb idő múlva megszakításokkal újólag acetylénnel telít­jük, mi által bizonyos mangánvegyület keletkezik, melyet szűrés által elkülöní­tünk. A föntiekben leírt mód szerint nyerjük azon mangánpreparátumot, mely a raffiná­lásra fölhasználandó anyagot képezi. Ezen mangánpreparátum előállítására való tekin­tettel meg kell még jegyezni, hogy nagyon előnyös a föntebbiekben elsorolt alkálikus oldatokat bizonyos specziális, körülbelül 1.07 sűrűséggel használni, jóllehet a mangánvegyület kiválasztása bármily sűrű­ségű oldatban bekövetkezik. Az oldatokat bizonyos hőfokra emelni nem szükséges, azonban valami csekély melegítés a folyamatot gyorsítja és ép így az elnyeletés tartamát is megrövidíthetjük, ha az ecetyléngázt nyomás alatt visszük a folyadékba. A kész mangánpreparátumból a nyers ásványolaj minden 1000 literéhez 5 kg.-ot keverünk és a keveréket néhány óráig vagy egy napon át meg-megszakítva, vagy folytonosan keverjük. Ezután a keveréket állni hagyjuk és a csapadék képződése után az olajat elkülö­nítjük és desztilláljuk. Ha az olaj nagyon piszkos, a mangán ha­tását, alkáliák hozzákeverése által fokoz-

Next

/
Thumbnails
Contents