17087. lajstromszámú szabadalom • Cserző eljárás

Megjelent 1900. évi február hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17087. szaru. XI/" OSZTÁLY. Cserző eljárás. SCHEDLINSKY FRIGYES CSEBZŐMESTER PINTSCHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 17-ike Jelen találmány tárgya olyan gyorscserző­eljárás, mely gépberendezések teljes elke­rülésével, tehát a legegyszerűbb módon meg­bízható kicserzést tesz lehetővé. Az eddigi kísérletek, melyek oda irányul­tak, hogy a bőrt a cserző oldat keringése útján gyorsan cserezzék, nem vezettek gya­korlatilag használható eredményhez, mert a lé fokozatos erősítése, mely pedig jó cserzés elérésére szükséges, csak komplikált műve­letek révén érhető el. Szükséges ugyanis, hogy a cserzőlé be­hatása alig észrevehetően növekedő legyen, hogy a pőréket először úgyszólván duz­zassza, a rostokat a lé fölvételére alkal­massá tegye és hogy csak azután legyenek kitéve az erős lé behatásának. Ismeretes, hogy a cserzési folyamat gyorsaságát ko­rántsem fokozzuk, ha azonnal erős lét hasz­nálunk. Ellenkezőleg az erős lé a rost kon­trakczióját idézi elő és hosszabb behatás folytán elpusztítja ugyan a hozzáférhető szövetrészeket, de a rostok kontrakcziója folytán nem hatol a bőr belsejébe. Ezért jelen eljárás súlypontja abban van, hogy a bőrszövetet először gyönge lé be­hatása által bizonyos mértékben lazítjuk, duzzasztják és csak azután midőn a rostok cserzőanyag ismételt fölvétele által meg­szilárdultak, akkor vetjük alá, a kellő erős­ségű lé behatásának. Ezt az által érjük el, hogy a pőréket, mint a mellékelt rajzból látszik, 1., 2., 3., 4., 5. tartályokban fölfüggesztjük és a (B) kádból folytonosan befolyó lé hatásának vetjük alá. A cserzendő bőrök minősége szerint 30 vagy 40 tartályt alkalmazunk; ez a napok számától függ, melyek alatt a bőrök ki­cserezhetők; a bőröket ugyanis naponként a folyó számoknak megfelelően előre toljuk a kádhoz legközelebb fekvő tartály félé. A munka menete tehát a következő : A berendezés üzembe helyezése czéljából ezt akképen töltjük meg, hogy a nyers, il­letőleg szőrtelenített pőréket az utolsó (1) tartályba és a többieket kikészítésük mér­tékében a többi tartályba akasztjuk föl akképen, hogy a kádhoz legközelebb fekvő (5) tartályban a kicserzés tekintetében leg­előrehaladottabb állapotban lévő bőrök ke­rülnek. Ezután a (h) csappal megnyitjuk a friss lé befolyását, mely a nyíl irányában először az (5) tartály fenekéről fölemelkedve a régi lét kiszorítja. A régi lé a (g) csatornán állandóan a (4) tartályba folyik, innét az (f) csatornán át a (3) tartályba s i. t., míg végül a kihasz-

Next

/
Thumbnails
Contents