17075. lajstromszámú szabadalom • Kőolaj izzófény-lángzó

Megjelent 1900. évi február lio 5-én. _ MAGY. j|g KIR. SZABADALMI J|§|f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17075. szám. II/d. OSZTÁLY. Kőolajizzófény lángzó. BRAUNSCHILD GYULA VEGYÉSZ ÉS KIRCHHÖFER GYULA KONZUL MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát egy kőolaj izzó­fény-lángzó képezi, mely közönséges kőolaj­lámpás tartányára rácsavarolható. A találmány tárgyát mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábra hosszmetszetét, a 2. és 3. ábra keresztmetszetét mutatják. Tudvalevő dolog, hogy egy sodrony szita, vagy egy lyukgatott fémlemez valamely láng­tól annyi meleget vonhat el, hogy a gázok elégése a szita fölött megszűnik. Ezen tulaj­donság képezi az új kőolajizzófény lángzó alapelvét. Egy közönséges körlángzón egy sík (a) sodronyszita oly módon van elrendezve, hogy a bél belső oldala kék lánggal ég. A bél külső széle a (c) szegély által a közvetlen léghozzááramlás elől részben elzáratik. A (c) szegélynek az a czélja, hogy a láng a bél külső oldalán ne éghessen, de ennek daczára a bél külső oldalához egy bizonyos mennyi­ségű levegő juthasson azért, hogy azzal az elgázosított kőolaj bensőleg keveredjék. A hozzájutó levegő mennyisége oly nagy legyen, hogy a belet túlságosan le ne hűtse, mert különben az izzófény számára szükséges elegendő gáz előállíthatása czéljából a belet nagyon föl kellene csavarni, úgy hogy a bél belső oldalán már kék elgázosító láng nem keletkezhetnék. A lángzó nagysága szerint változik a (c) szegély szélessége is, mely méret minden egyes esetben tapasztalati adatok útján álla­pítandó meg. Az (a) sodronyszitát a bél mozgatja föl­felé, míg a bél lecsavarása alkalmával ön­magától sülyed lefelé. Ez által azt érjük el, hogy a gázfejlesztést rögtön könnyűséggel növelhetjük ill. csökkenthetjük. A bél föl­csavarása alkalmával ugyanis a sodronyszita és a belső bélcső fölső széle közötti távol­ság nő és az elgázosító láng számára nagyobb fölületet nyerünk. A bélnek túlmagas, az izzótestet bekormosító fölcsavarását a sod­ronyszitára ható fékező készülék gátolja meg. Ha a belet addig csavarjuk visszafelé, a míg a bél csőben eltűnik, akkor az (a) szita a bélcsőre fekszik és a további gázfejlődés megszűnik. Ha a (c) szegélynél a bél külső oldalához jutó levegő kevés volna arra, hogy a fölső izzófény Bunzen-lángot fénytelenítse, a mi nagyobb lángzóknál fordúlhat elő. akkor a (b) vezeték hengeren alkalmazott nyílásokon át még több levegőt vezetünk a gázhoz. A I (h) lemeznél torlódik a kőolajgáz és levegő

Next

/
Thumbnails
Contents