17042. lajstromszámú szabadalom • Mozgatható lapátfogakkal bíró lapátkerék

Megjelent lí)00. cvi január hó 26-án. MAGY. A KIR SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 17042. szám. XV'o. OSZTÁLY. Mozgatható lapátfogakkal bíró lapátkerék. HEERE REINHOLD TANÍTÓ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 20-ika. Jelen találmány tárgyát mozgatható lapát­fogakkal bíró lapátkerék képezi, mely szer­kezete, valamint elrendezése folytán úgy mély járású tengeri hajóknál, mint belvize­ken mozgó vizi járműveknél előnyösen alkal­mazható. Az eddig ismeretes, mozgatható lapátfc­gakkal ellátott lapátkerekek csak korláto­zott alkalmazhatósági képességgel bírtak, mi­vel a lapátfogak szögállását befolyásoló egy­oldali exczentrikus kormányzás és a lapát­fogaknak ekközben ágyazatukban elfoglalt ferde állása, bizonyos határt nem léphetett túl. Ennek folytán az említett lapátkerekek csak viszonylag csekély nagyságú járművek­nél voltak alkalmazhatók s azonkívül a la­pátkerekek tengelyének az ágyazatban való említett ferde állása miatt, tetemes erővesz­teséggel is járt. Ezen hátrányok az által sem szűntek meg, hogy a lapátfogakat, mint pl. az u. n. tagolt kerekeknél, hosszanti irányban két részre osztották s a motorikus erőt az így kelet­kezet kettős lapátkeréknek közepénél juttat­ták érvényre. Ez által ugyanis csak az erő­veszteséget gyarapították, ami a hajónak ferde állásánál, vagy oldalirányból támadó hullámverésnél oly jelentékeny volt, hogy az eddig ismeretes lapátkerekek mély járatú tengeri hajók számára 'még tagolt kerék alak jában is használhatatlanoknak bizonyultak. A jelen találmány tárgyát képező lapát­kerék, mely mindkét végénél közvetetlenül a hajógép által kényszermozgásulag vezérelt lapátokkal bír, úgy mély járatú tengeri ha­jókhoz, mint belvizi járművekhez való kiváló alkalmazhatóságát legelső sorban annak kö­szönheti, hogy a gépi erő egy, esetleg mind­két végén hajtott főtengely közvetítésével és két erre mereven ráerősített hajtókereszt közvetítésével a lapátfogaknak két végére egyenletesen átvitetik, valamint egyidejűleg a gépi erőt átvivő hajtókeresztnek az evező­szárnyak mindkét végén elrendezett kormány kereszttel való megfelelő kapcsolatai közve­tetlenül eszközlik a lapátfogaknak a vízfe­lülethez megfelelő szögben való beállítását s így a hajtókereszt az exczentrikusan ágya­zott kormánykeresztre kényszermozgásulag és egyenletesen hat. A lapátfogak, ezen el­rendezés folytán, a hajónak bármely kedve­zőtlen állása, vagy oldalról támadó hullám­verés alkalmával sem jönnek ferde állásba s ezért tetszőleges szélességgel állíthatók elő. Ez által azonban alkalmazhatókká válnak a legnagyobb hajókhoz is, azonkívül az erő-

Next

/
Thumbnails
Contents