17019. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés gázoknak, különösen légköri levegőnek csöppfolyósítására

Megjelent li)00. évi január lió 25-éii. MAGY. 2T KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17019. szám, XVIII/c. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés gázoknak, különösen légköri levegőnek csöppfolyósítására. THE GENERAL LIQUID AIR & REERIGERATING COMPANY CZÉG NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 9-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás és be­rendezés képezi gázoknak, különösen leve­gőnek refrigerálására és csöppfolyósítására és czélja különösen csöppfolyós légköri leve­gőnek oly úton-módon és oly alakban való előállítása, hogy azt házi vagy ipari alkal­mazásra alkalmas, rossz melegvezető anyag­ból készült tartályokban közönséges légköri nyomás alatt eltarthassuk; czélja továbbá a találmánynak, hogy a refrigerált levegőt légnemű állapotában közvetlenül is fölhasz­nálható alakban állítsa elő lakások, kór­házak, szállodák, színházak, vendéglők stb. hűtésére és szellőztetésére. A jelen találmány tárgyát képező eljárás­nak foganatosításánál legelőször is valamely fluidumot egy készülékben sűrítésnek és hű­tésnek vetjük alá, de lehet ily részben sűrí­tett és hűtött flnidumot kész állapotban is más forrásból beszerezni; ezen fluidumot ez­után egy ellenáramlási készüléknek kerüle­téhez vezetjük, a honnan az a készülék belsejébe egy spirális csatornán vagy csator­nákon keresztül expandálás közben annak középpontja fölé áramlik; innen a fluidum egy másik spirális csatornán vagy csator­nákon keresztül ismét a készülék kerületé­hez áramlik. Ezen befelé és kifelé vezető csatornák egymással párhuzamosan vannak elrendezve és egymást érintik, a mikor is az expandálva kifelé áramló fluidum rend­kívüli hőcsökkenést idéz elő. A berendezésnek a mellékelt rajzok !., 2. és 3. ábráiban bemutatott foganatosítási alakjánál az említett csatornák között egy harmadik spirális csatornát rendezünk el, melyen a tulajdonképeni csöppfolyósítandó levegőt keresztül vezetjük, mely a szomszédos csatornák falaival érintkezve intenzive le­hűttetik, mely lehűtés a készülék központja félé mindinkább fokozódik, úgy hogy a levegő végtére csöppfolyóssá lesz, a mely alakban azt a készülékből alkalmas lefolyató nyíláson át kifolyathatjuk. A mellékelt rajzok többi ábráiban oly foganatosítási alakja a berendezésnek van bemutatva, melynél a levegő refrigelására és csöppfolyósítására magát a refrigerálandó vagy csöppfolyósítandó áramot használjuk föl, még pedig akként, hogy ezen áramnak nem csöppfolyósított részét csatornákon (4-. és 5. ábrák) vagy ezek csoportján (6—10. ábrák) vezetjük vissza. A mellékelt rajzokban az ezen eljárás foganatosítására szolgáló készülék néhány foganatosítási alakjában példaképen van föl-

Next

/
Thumbnails
Contents