16994. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szeszes erjesztési műveletek gyorsítására és tiszta szénsav egyidejű előállítására

Megjelent 1900. évi január hó 25-é 11. MAGY. 1ÍÉ& KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16994. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szeszes erjesztési műveletek gyorsítására és tiszta szénsav egyidejű előállítására. GRAUAUG ALAJOS SZESZGYÁRTULAJDONOS DOLNA-TUZLÁBAN ÉS D" KRANZ JÓZSEF IPAROS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 8-ika. Czukortartalmú anyagok szeszes erjedé­sénél a czukor tudvalevőleg alkoholra és szénsavra bomlik föl, a mikor is egyidejűleg föllépő mellékerjedésekből más illó és em­pireumatikus anyagok képződnek. Az erjedő masszák már eleve is a használt nyers anya­gok és ezek erjedésének bekövetkezése előtt az azokon foganatosított műszaki műveletek szerint különböző illó és szagos anyagokat is tartalmaznak. Hogy az erjesztési műveletet a mint ez a különféle erjesztési iparokban alkalmazás­ban áll, lehetőleg gazdaságossá tegyük, szükséges az erjedő masszát a lehető leg­nagyobb fölülettel a légköri levegővel érint­kezésbe hozni és ezen érintkezési fölületet meg is tartani. Tekintettel azon körülményre, hogy az említett, az erjedésnél keletkező mellékter­mékek jelenléte a művelet további lefo­lyását megakasztja és hogy az ezen termé­keknek az erjedő massza fölületéről való összegyűjtését ezélzó eddigi mechanikai be­rendezések teljesen sikertelenek és inkább hátrányosak, mint előnyösek voltak, a jelen találmány szerint az erjedésnek főleg a szénsav által tovaragadott melléktermékeit keletkezésük pontján gyűjtjük össze, miáltal az erjedő massza összes rétegeiben fokozzuk a keringést, a gázmennyiséget az erjesztési műveletnek minden káros befolyásoltatása nélkül vezetjük el és állítunk elő élvezeti ezikkül használható levegőtől ment, tiszta szénsavat. Ezen czélra szolgál az említett összes alapföltételek figyelembe vételével a jelen találmány tárgyát képező eljárás és beren­dezés, melynek egy foganatositási alakját a mellékelt rajz nyomán fogjuk leirni. A (G) erjesztő edénybe az (a) gázgyűjtő akként van beillesztve, hogy azt az erjedő massza tökéletesen és minden oldalról kö­rülvegye. Ezen gyűjtő palástján zsáluszerű. pikkely- vagy tetőalakban födött nyílásokkal vagy csövekkel van ellátva, (la ábra), melyek rézsútosak és akként vannak kiképezve, hogy a gyűjtőn belül vagy kívül képződő és más terméket magával ragadó szénsav a gyűjtő belsejébe fölfelé hajtassék. Az erjedő massza belsejébe illesztett gyűjtő alakja ter­mészetesen az illető erjesztési edény alak­jának felel meg és fölül megszűkül. Ezen gyűjtővel szoros összeköttetesben áll a kettős falú (b) tartály (1. ábra), mely vízzel megtöltve az ellensúllyal kiegyen­súlyozott (c) bura számára hydraulikus zárt

Next

/
Thumbnails
Contents