16951. lajstromszámú szabadalom • Fazsindely

Megjelent 1900. évi .január lió 19-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16951. szám. VIII/b. OSZTÁLY. Fazsindely. BACIU JOAN GÖB. KATH. LELKÉSZ SAJÓ-SOLYMOSON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 1-je. A jelen találmány tárgyát az eddigiektől eltérő oly fazsindely képezi, melynek úgy készítése, mint fölrakása a szokásos fazsin­delyénél sokkal egyszerűbb, tehát könnyebb is. Ezen új fazsindely lényegében azáltal tér el a rendes alaktól, hogy a szomszédos zsindelyek nem ékalakú horonnyal és ebbe illő éllel csatlakoznak egymáshoz, hanem egyszerű rálapolással lesznek összerakva és mindkét oldalukon egyformára készülnek. Ezen fazsindely és alkalmazási módja a mellékelt rajzon van föltüntetve és pedig a következő módon: 1. és 2. ábra a zsindely egyik kiviteli alakját tünteti föl; 3. ábra több összerakott zsindely távlati nézlete; 4. és 5. ábra a zsindely egy másik kivi­teli alakját mutatja; 6. ábra a zsindelyek fölrakási módját föl­tű ntető metszet. Ezen fazsindely épszögű négyszögalakra készül és mellső részén levágható akár a fölső lapjára merőlegesen (1 —3. ábrabeli kiviteli alak), akár ferdén (4. és 5. ábrabeli kiviteli alak). Oldalt a zsindely félvastagsá­gának megfelelően derékszögben le lesz gyalulva. Ezen legyalulás az egyik zsindely­nél fölül, a másiknál pedig alúl történik. miáltal két-két ily zsindely pontosan egy­máshoz illeszthető (3. ábra) és az egész zsin­delysor egy sima fölűletet képez. Hogy ezen sima fölűlet az időjárás viszontagságainak még inkább ellenállhasson, a zsindelyek fölső oldalukon egy tartós festékkel vonatnak be, mely a zsindely fölső rétegét átjárja és azt úgyszólván impregnálja. Ezen festék a kö­vetkező alkatrészekből lesz összekeverve: iszap, mész, czement, tehéntúró és úgyne­vezett engelroth festék. A zsindelyeknek a léczekre való fölerősí­tésére a zsindely alsó oldalából kiálló sod­ronyok szolgálnak, melyek segélyével a zsindely a léczhez lesz kötve. Az egyes zsin­delysorok egymás fölött egészen hasonló módon lesznek elrendezve, mint a régi zsin­delyeknél, a mint azt a 6. ábra is mutatja. Ezen zsindelyeknek az egyszerű alakon és az olcsó előállítási költségen kívül lénye­ges előnye abban rejlik, hogy fölrakásához nem szükséges semmi szakértelem s így vele a tetőt bármely laikus könnyen beföd­heti. A tető rongálódása esetén a hiányos zsindelyek külön kiszedhetők és újakkal könnyen kicserélhetők. Az ily zsindelyből rakott tető a vizet át nem bocsátja és a befestés, illetőleg impregnálás folytán tűz­mentes. V

Next

/
Thumbnails
Contents