16924. lajstromszámú szabadalom • Gőzszállítóval és vízállásmutatóval ellátott vízlevezető készülék

Megjelent 1900. évi január lió 19-én. MAGY. tó KIR. SZABADALMI jB H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16924. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Gó'zszárítóval és vízállásmutatóval ellátott vízlevezető készülék. KOMMERELL RICHÁRD MAGÁNZÓ KIEWBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 8-ika A vízlevezető készülékek czéljuk szerint két csoportba osztatnak és pedig fölosz­tatnak olyanokra, melyek főképen a gőz szárítását czélozzák, továbbá olyanokra, me­lyek a gőzben levő vizet elvezetik. Az első csoportbelieknél fődolog az, hogy a készülék a vizet gyorsan és bizto­san levezesse, s nem lényeges az, hogy a vízzel együtt távozik-e gőz, vagy nem; a második csoportba tartozóknál pedig fődo­log az, hogy a gőzszárítás lehetőleg hő­veszteség nélkül történjék, így tehát a víz csak lehűtve folyjék ki. Jelen találmánynál mindezen szerkezeti elvek egyesítve vannak. A víznek gyors és biztos elvezetése egy úszóval ellátott és gyorsan működő szelep által eszközöltetik, a gőz szárítása pedig melegveszteség nélkül történik, a tartály­ban alkalmazott ütköző lemezek segélyével. A mellékelt rajzon ezen vízlevezetőkészű­lék hosszmetszetben látható. A (b) forgócsapra az (a) fojtószeleppel és (x) úszóval ellátott (y) emeltyű van erő­sítve. Az (a) szelep (al) része az (a3) sze­lepülés alsó részéhez, (a2) része pedig fölső részéhez fekszik. A (c) szelepházból kinyúló (b) csap vé- j gére erősített s vele együtt forgó (d) mu­tató a készülék külső falára erősített szám­lapon a vízállást mutatja s így az üvegből készült vízszinmutató fölösleges. A víz ma­gasságához képest az uszógolyó emelkedik, vagy sülyed s az (a) szelepet zárja vagy nyitja. A készülék belső oldalára a lyukgatott (e) ütközőfalak és ezekre (el) bordák van­nak erősítve, melyek a nyíl irányában be­tódoló s hozzájuk ütköző gőz víztartalmát fölfogják; ezeken kívül a gőz még az (e2) bordához is ütközik, melyre a még netán benne maradt víz lerakódik s a gőz azután az (f) csövön távozik. A lecsapódó víz az ' (x) uszógolyót lassankint fölemeli, míg annak (y) emeltyűje az (a) szelepet megnyitja s ezen a víz távozik. SZABADALMI IGÉNY Gőzszárítóval és vízállásmutatóval ellátott vízlevezető készülék, jellemezve 1. Az edény belső falára erősített s alsó részén lyukgatott (e) fal s a reá szege­cselt (el) bordák által, melyek a hoz­zájuk ütköző gőz víztartalmát fölfogják. 2. Jellemezve a lecsapódó víz elvezetésére szolgáló (a) fojtószelep által, melynek (b) csapjára az (x) uszógolyóval ellátott (y) emeltyű s a csapnak az edényből kinyúló végére a (d) mutató van erősítve. (1 rajzlap melléklettel.) PAL1AS RÉSZVÉNY TÁRSASBA NYOMDÁJA BUDAPESTEN. f

Next

/
Thumbnails
Contents