16888. lajstromszámú szabadalom • Rúgós lemezből készült szivar- szivarkaszopóka

Megjelent 1900. évi január hó l<í-án. MAGY. ggj KIR. SZABADALMI nH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 10888. szára. VI/e. OSZTÁLY. Rúgós lemezből készült szivar- és szivarkaszopóka. SCHMIEDEKNECHT MIKSA GYÁROS KÖNIGSEE/M EGELSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát ismeretes módon, meleg úton, alkalmas tövis segélyével több­szörösen ki- és befelé összehajlított rúgós lemezből készült szivar-, és szivarkaszopóka képezi, mely többé-kevésbbé laposan össze­nyomott (a) szájnyílással és (b) nádbetéttel bír. 1. ábra a találmánybeli szivar- és szi­varkaszopóka különböző kiviteleinek hossz­metszete, a 2. ábra az 1. ábrának (A—B) vonala sze­rint vett keresztmetszete: (a) szájnyílásnak lapossá való összenyo­mása ugyancsak meleg úton, alkalmas készü­lék segélyével történik. Míg 1. és 2. ábrák erősen összenyomott (a) szájnyílással bíró szopókát mutatnak be, addig 3. és 4. ábrák kevésbbé lapos (a) száj­nyílással bíró szopókát ábrázolnak. Az 1. és 2. ábrákban föltüntetett szopóka (b) nádbetéttel van ellátva, mely azonban, a mint a 3. és 4. ábrákból látható, el is maradhat. A találmánybeli rúgós lemezből való szi­var- és szivarkaszopóka lapos (a) szájnyílá­sának az czélja, hogy a szopóka tartása a szájban kellemesebb és kényelmesebb le­gyen. A nádcső belső falának természetes ér­dessége folytán a füstben összegyűlő és a légzőszervekre károsan ható anyagok a nád­betétre leülepednek, mi által egészségügyi szempontból az eddigi szipkáknak elébe he­lyezendő szopókákat sikerült előállítani. Vé­gül a füstben lévő nikotin kellemetlen ize a jelen találmánybeli szipkáknál kevésbbé érezhető, mint az eddigieknél. A leírt rúgós lemezből való szipkaszájrészt minden tetszőleges anyagból .előállított kü­lönféle szivar- és szivarkaszopókákra al­kalmazhatjuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Többszörösen ki- és befelé összehajlított rúgós lemezből való szivar- és szivarka­szopóka, jellemezve a többé-kevésbbé la­posan összenyomott (a) szájnyílással, me­lyet alkalmas készülékkel, meleg úton ál­lítunk elő. 2. Az 1. igénypontbeli szivar- és szivarka­szopókaszájrész után (b) nádbetétnek el­rendezése, a füstnek az egészségre ár­talmas és kellemetlen izű anyagoktól való megtisztítása czéljából. (1 rajzlap melléklettel.) PÁLLAS HÉ82VÉNY TARÖASÁONYOMOÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents