16874. lajstromszámú szabadalom • Villamos elosztó rendszer

Megjelent 1900. évi január hó 16-án. MAGY. ö KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16874. szám VII/g. OSZTÁLY. Villamos elosztó rendszer. LAMME BENJÁMIN GABVER ELEKTROTECHNIKUS PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 8-ika. A jelen találmány tárgyát oly villamos elosztórendszer képezi az áramnak transzfor­mátoron való átvezetésére, melynél a fo­gyasztó készülékekhez vezetett áram elek­tromotorikus erejét módosíthatjuk. Az olyan berendezéseknél, melyeknél nagy mennyiségű energiával van dolgunk, a transformator secundér elektromotorikus erejének megváltoztatása nehezen fogana­tosítható, mivel az elektromotorikus erő, vagyis az erős áramok megakadályozzák, hogy akár a primér, akár a secundér gön­gyölések aktiv hosszának módosítására biz­tos és gazdaságos üzemet eredményező kap­csoló szerkezeteket alkalmazhassunk. A jelen találmány szerint a transforma­toron egy harmadik göngyölést rendezünk el, mely egy második transformatoron át a fogyasztó készülékekhez további elektromo­torikus erőtöbbletet szolgáltat; ezen har­madik göngyölés hossza változtatható és akként van szerkesztve és méretezve, hogy az a fogyasztó készülékekhez szolgáltatott elektromotorikus erő legnagyobb kívánt vál­tozásának megfelelő elektromotorikus erő fölvételére alkalmas. Minthogy ez rendesen az ily készülékek­hez vezetett áram egész elektromotorikus erejének aránylag csekély százalékát ké­pezi, a szabályozást könnyen eszközölhet­jük az alkalmazott kapcsoló készülék meg­sérülése nélkül. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező elosztórendszernek egy foganatosí­tási alakja van föltüntetve, mely a válta­kozó áramú (1) generátorból, a helytálló (2) transformatorból, melynek (3) primérgön­gyölése az említett generátorral van össze­kötve és a Í4) fogyasztó készülékekből áll, melyek számára a (2) transzformátornak (3) secundér göngyölése szolgáltat áramot. Azon czélból, hogy a fogyasztó készülé­kekhez vezetett áram elektromotorikus ere­jét változtathassuk, a mi a gyakorlatban gyakran szükségessé válik, a harmadik (6) göngyölést rendezzük el, melyből a (8) kontaktusokkal összekötött (7) vezetékek indulnak ki. A harmadik (6) göngyölésnek egyik vége a (9) kapcsolókarral van össze­kötve, mely akként van elrendezve, hogy azt összeköttetésbe hozhatjuk a helytálló (8) kontaktusok bármelyikével, mi által a harmadik (6) göngyölés aktiv hosszát módo­síthatjuk. Ezen (6) göngyölés akként van méretezve, hogy benne aránylag csekély áram és gyenge elektromotorikus erő ger­jesztetik, mely a (8 9) kapcsoló szerkezetek működésére nem fog károsan behatni.

Next

/
Thumbnails
Contents