16859. lajstromszámú szabadalom • Kályhabetét

Megjelent 11)00. évi január lió 15-én. MAGY. SZABADALMI RIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16859. szám. II/b. OSZTÁLY. Kályha-betét. BOKROSSY LAJOS KÉMÉNYSEPRŐM ESTE B KOMÁROMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 9-ike. E berendezés egy a kályha terjedelmé­hez alkalmazott nagyságú, erős bádogból készült s a 2. ábrán föltűntetett alakkal biró betét, melynek lefelé görbített (d) feneke 4—5 milliméter, oldalfalai 2—3 milliméter vastagok. A betét méretei teljesen a kályhához al­kalmazkodnak, a melybe helyeztetik úgy, hogy a kályha és a betét oldalfalai között mintegy 10—20 cm. térség üresen marad, melyen át a füst a kéménybe vezettetik a kályha hátsó részén alkalmazott nyíláson. A betét bármely nagyságú cserép, majo­lika stb. kályhába alkalmazható, kivéve a svédkályhákat, és a kályha választékait képező cserépzsindelyekkel erősíttetik meg. A betét helyzetét a kályhában a 4. ábra tünteti föl. A betét előfalában egy négyszögletű (a) cső van alkalmazva a fölső részen, míg ugyan a betét előfalában, de annak közepén egy kisebb (b) nyílás van. E két nyílás bá­doglemezekkel zárható az alább leirt záró­berendezéssel és pedig úgy. hogyha az egyik kinyílik, a másik ugyanakkor elzárul. A be­tét hátsó falának alsó részén szintén van egy folyton^ nyitva levő. négyszögletű (c) cső, mely a szoba hideg levegőjét a betétbe vezeti. Az elzáró szerkezet két bádoglemezből áll, melyek a betét előfalában lévő két (ab) nyílást elfödik. E lemezeket egy közös (f) vasrúd köti össze, mely által azok egy (g g) vezetékben föl és alá mozgathatók és akkép hatnak, hogy ha az (f) vasrúddal szilárd összeköttetésben levő (h) gomb fölfelé tola­tik, ez által az (a) nyílást elzárjuk s a (b) nyílást kinyitjuk. Az elzáró szerkezet tehát csak magára a betétre van hatással, míg a kályhára nincs s el nem zárható. A berendezés működésbe jön, ha a betét (d) feneke, mely a tűz hatásának közvetlen ki vau téve, forró lesz; ezáltal ugyanis a betétben lévő légoszlop átmelegedve, a felsó (a) nyíláson a szobába hatol, míg helyébe a hátul lévő (c) nyíláson a szoba hideg le­vegője tódul a betétbe, honnan fölmelegítve az (a) nyíláson ismét a szobába kerül. E folyamat eredménye az, hogy csekély tüzelő­anyaggal a szoba levegője gyorsan átme­legszik. Az esetleges túlfűtést az elzáró szerke­zettel akadályozhatjuk meg. E czélból a (h) gombot fölfelé toljuk, miáltal (a) nyílás be­zárul és a (b) nyílás önműködőlég kinyílik, ezzel elérjük azt, hogy a (d)-nél fölmelegedő levegő nem a szobába, hanem (b) nyíláson át a kályha belsejébe özönlik, honnan (e)

Next

/
Thumbnails
Contents