16833. lajstromszámú szabadalom • Tolattyúrendszer sorvetőgép

Megjeleni I'.)<><>. évi január lió 12-én. MAGY. ii KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16833. szám. X/a OSZTÁLY. Tolattyúrendszeres sorvetőgép. STADEL JÁNOS FÖLDBIRTOKOS GYŐRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 1-je. A jelen találmány tárgyát oly sorvetőgép képezi, mely annak a különféle magvak elvetéséhez szükséges különböző beállítá­sát, azaz az elvetendő magvak mennyiségé­nek változtatását igen egyszerűen és gyor­san lehetővé teszi, a nélkül, hogy e czélból a vetőtengely forgatására szolgáló fogas­kereket ki kellene cserélni, a mi eltekintve attól, hogy e czélból állandóan több váltó­kereket kell a géppel hordozgatni, rendkívül lassú, időrabló művelet. A jelen sorvetőgépnél e czélra egy külön beállítószerkezet van a gépre szerelve, mely­nek segélyével a kiömlés mennyisége a kiömlési nyílások nagyságának változtatá­sával rendkívül gyorsan, könnyen és pon­tosan szabályozható. E czélra egy kézike­rékkel összeköttetésben álló tolattyúszerke­zet szolgál, melynek a kézikerék forgatása által létesített elmozdulása mutató segélyé­vel egy a különböző magvaknak megfelelő beosztással ellátott lemezen ellenőrizhető, úgy hogy tehát e mutatónak a kellő osz­táspontra való beállítása segélyével az egyes vetőcsövek nyílása, tehát az elvetendő mag mennyisége a szükséges mértékre hozható. E tolattyúrendszeres vetőgép a mellékelt rajzban van föltüntetve, a hol 1. ábra a gép oldalnézete, részben kereszt­metszete. 2. ábra annak hosszmetszete, részben há­tulnézete a vetőszekrény hátsó falának eltá­volítása után. 3. ábra a gép szekrényére szerelt beállító­szerkezet keresztmetszete. 4. ábra ugyanennek nézete. 5. ábra a tolattyúszerkezet egy részének fölülnézete, végre 6. ábra a vetőszekrény hátulnézete a beállítószerkezet hosszmetszetével. A vetőgép (a) járókereke a (b) vetőten­gellyel a (c d e f) fogaskerekek segélyével áll összeköttetésben. A (d) fogaskerék, mely kiváltókerék gyanánt szerepel, egy a (g) szögvasra eltolhatóan erősített (h) tolókára van szerelve, mely a fölső részéhez kap­csolt (i) vonórúd segélyével a vetőcsorosz­lyák kiemelésére, illetőleg a lesülyesztésére szolgáló (j) tengely (k) forgattyújával áll összeköttetésben, úgy hogy vetés alkalmá­val, tehát a vetőcsoroszlyák lesülyesztett állapotában, a mikor tehát a (j) tengely elforgatására szolgáló (1) kéziemeltyű, mely a gép másik végén van elrendezve, füg­gélyes helyzetet foglal el (1. ábra), (d) fo­gaskerék az (a) járókerékre szerelt (c) fogas­kerékkel kapcsolatban áll, míg a vetés beszüntetése alkalmával, vagyis (1) kézi­emeltyű és ezzel együtt (j) tengely elfor­tehát a csoroszlyáknak a földből

Next

/
Thumbnails
Contents