16818. lajstromszámú szabadalom • Nyomdasajtókhoz való ívadogató készülék

Megjelent 1900. évi január lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 16818. szám. IX/e. OSZTÁ LY. Nyomdasajtókhoz való ívadogató készülék. BEHLE VILMOS JÓZSEF NYOMDÁSZ M/M FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, mely nyomdagépeknél a nyomtatandó anyagnak gépi úton való adogatására szolgál. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli készüléknek egyik példa gyanánt szolgáló kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra annak oldalról való nézetét, a 2. ábra fölülnézetét, a 3. ábra végnézetét, a 4. ábra a 3. ábrának (A B) sík szerint vett metszetét, míg végül az 5. ábra a gép egy részletének alulról való nézetét tünteti föl. A papir fölvételére szolgáló (a) asztal Afölött (b) vezetékekben (c) papiremelő moz­gatható, mely lényegében több egymástól tetszőleges távolságra beállítható (d) szívó­csőből áll. Az utóbbiak - a hajlékony (e) tömlővezeték közvetítésével egymással, ill. (f) tömlőszivattyúval állanak kapcsolatban, (c) papiremelőnek működtetése (g) főtengely által történik, még pedig (h) bütyöktárcsa és az (a) asztalnak megfelelő kimetszéseibeu vezetett és (i) görgőkkel fölszerelt (k) nyo­mórudak közvetítétével, melyek a papireme­lőnek fölfelé való nyomására szolgálnak­míg az utóbbinak lefelé- való sülyedése ön­súlya által idéztetik elő. (c) papiremelő előtt (1) hengerek vannak elrendezve, melyeknek (m) ágyazattartói az (n) tengelyen vannak elrendezve. Azon czél­ból. hogy a papiresiptető gyanánt szolgáló (1) hengerek, akkor, a midőn a papiremelő az (a) asztalon fölhalmozott papírból egy la­pot magához szív, illetve azt fölemeli, az előbbihez közeledhessenek, illetve eltávolod­hassanak, (m) ágyazattartók (g) főtengellyel szemben lengő mozgást nyernek. Ezen czél­ból (m) ágyazattartóknak összekötő (o) rúd­ján a (q) peczekkel ellátott (p) kengyel fog­lal helyet, melynek (r) kimetszésében (g) főtengely szabadon forgatható, (q) peezeknek két oldalánál egy-egy (s) görgő foglal helyet, melyek a (g) főtengelynek különböző alakkal bíró (t)és(u) exczenterei által működtetnek. Ezen két exczenter közül az orralakú nyúlvánnyal biró (1) csíptető hengereknek (c) papiremelőhöz való közeledését eszközli, míg a másik (u) exczenter, melynek alakja körülbelül megegyezik a papiremelőnek (h) exczenterével, (1) hengereknek (c) papireme­lőtől való eltávolítására szolgál. Az (1) hengerek forgó mozgásukat a (v) dörzshengerek közvetítésével nyerik, melyek­nek (w) tengelye (4. ábra) az (1,2, 3, 4,5,6) fogaskerekek révén a (g) főtengely által forgatta tik. Az áttételnek, illetve az egymást mozgató

Next

/
Thumbnails
Contents