16792. lajstromszámú szabadalom • Kis forgalomhoz való betűnyomó távírógép

4 Megjelent ÍOOO. évi január lió 11 -én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16792. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kisforgalomhoz való betűnyomó távírógép. SÍLBEBMANN ALBERT GYÁROS BERLINBEN ÉS DR CEREBOTANI LUIGI TANÁR MÜNCHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 4-ike. Jelen találmány tárgyát oly betűnyomó távírógép képezi, mely kis távolságra, u. m. helyi forgalomra vagy külvárosok össze­kapcsolására alkalmas s melynél a két végállomáson alkalmazott kerekeknek syneh­ronikus mozgása nem szükséges. A fölvevő készülék egy billentyűzetből áh, hol egy billentyűnek lenyomása által bizonyos számú áramlókét továbbítása kelet­kezik, melyek a megfelelő betűnek (typus­nak) beállítását eszközlik, inig tüstént erre egy másik, ellentett irányú áramlókét hoza­tik létre, mely a betűnek lenyomtatását eszközli, úgy hogy a táviratnak továbbítása végett, csakis egyik billentyűnek a másik után való lenyomása szükséges. A fölvevő készülék mint lényeges alkat­résszel egy óramű által forgatott tengely-Jyel, az arra szilárdan ráerősített akadék­kerékkel, valamint a szintén szilárdan meg­erősített bekapcsolókerékkel s a szabályozó kerekekkel, a papírszalag előretolására szol­gáló szerkezettel és betűkerékkel fölszerelt hüvelylyel bír, úgy hogy egy billentyűnek a föladó készüléknél való lenyomása követ­keztében a fölvevő állomásnál a következő folyamatok mennek végbe: 1. a papírnak előhúzása, 2. a betűnek beállítása. 3. az utóbbinak lenyomtatása, 4. egy helyi áramkörnek zárása, melybe azon mágnes van beiktatva, mely az emlí­tett hüvelynek a tengelytől való kikapcso­lására szolgál, 5. a kikapcsolás, 6. az említett áramkörnek a megszakítása, 7. egy másik áramkörnek zárása által a tengelynek a hüvellyel való kapcsolása, mely áramkörbe oly elektromágnes van beik­tatva, mely a kapcsolás létesítésére szolgál. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli gépnek példa gyanánt szolgáló kiviteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra annak fölülről való nézetét, a 2. ábra az 1. ábrának (w—w) vonal sze­rint vett metszetét, a 3. ábra oldalról való nézetét, mig a í—6. ábrák részleteket tüntetnek föl és pedig a 4. ábra (a) akadékkeréknek oldalról való nézetét, az 5. ábra (c) kapcsolókerék­nek s a 6. ábra (v) papirtolókeréknek hasonló nézetét mutatja be, 7. ábra a tekintetbe jövő áramköröket tünteti föl vázlatosan, mig a 8., 9., 10., 11. és 12. ábrák részletek gya­nánt a betükeréknek különböző állásait mutatják be, a lenyomtatás előtt, alatt és után.

Next

/
Thumbnails
Contents