16788. lajstromszámú szabadalom • Hajtótest

Megjelent I Í)(K>. évi január hó 11-én. MAGY. í$ar KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16788. szám. XX/". OSZTÁLY. Hajótest. KRETSCHMER OTTÓ TENGERÉSZETI ÉPÍTÉSZETI TANÁCSOS BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 8-ika. Elsőbbsége 1895 május 7-től kezdődik. Ezen találmány tárgya olyan alakú hajó­test, a milyen eddig sem ismeretes nem volt, sem nem alkalmaztatott. Az új hajóalakot mellékelt rajz 1 —6. ábrái tüntetik föl. A hajótest úgy van alakítva, hogy a leg­mélyebb járás vagy egészen elől vagy egé­szen hátul van és a megfelelő másik végén egyenlő nullával. A vízvonalak alakja olyan, hogy legnagyobb szélességük vagy a hajó farában vagy előrészében fekszik, a szerint, a mint a legmélyebb járás elől vagy hátul van; a legnagyobb szélesség a hozzátartozó hosszúság %—7 /s részében fekszik, a mint ez az 1. és 2., illetve a 4. és 5. ábrában van megrajzolva. A hajógerincz-vonal egy egészen elölről vagy egészen hátulról kiindulva emelkedő egyenes vagy kissé hajlított vonal. A víz fölött a hajótest a szokásos alakkal bír. A bordák alakja homorú vagy domború vagy pedig mindkét alak egyidejűleg van jelen s ezek az alakok az egyes bordákban egymásba át is mehetnek. zen hajószerkezet előnyei a következők: A hajók és járművek ezen alak mellett nagyobb szélességgel és daczára ennek élesebb belépővonallal bírhatnak a hajó or­ránál, mint az 1. és 2. ábrában látszik és élesebb kilépővonalakkal a hajó hátsó ré­szén, mint a 4. és 5. ábrán látható, mi ugyanazon hosszúság és szélesség mellett az eddig ismert hajóalakoknál nem lehet­séges. Ennek következtében ezzel a hajóalakkal nagyobb sebességet és nagyobb stabilitást éríink el és így kisebb géperőre van szük­ségünk a hajó továbbítására; a szabad hajópárkány magassága szintén sokkal na­j gyobb lehet, mi által nagyobb raktárhelyi­| ségeket és szellősebb, valamint nagyobb lak­! helyiségeket kapunk a személyzet és az | utasok számára, különösen személyszállító­gőzösöknél, mit a közönséges hajóalaknál : el nem érhetünk oly nagy hajódimenziók megválasztása nélkül, a milyenekkel az újabb transzatlantikus személyszállító gő­zösök már most is bírnak. Az új hajóalak hivatva van a hajóknak nagyobb kezelhetőséget, hajózásra való al­kalmasságot és nagyobb gyorsaságot köl­csönözni a hajó hosszának és szélességének kisebb aránya mellett, mint a milyen jelen­leg nagy gyorsaságok elérésére szükséges. Az új hajóalak mellett a hajók továbbí­tására vitorlák vagy más eddig ismert szer-

Next

/
Thumbnails
Contents