16781. lajstromszámú szabadalom • Menőkocsi

Megjelent 1900. évi január hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16781. szám. XVIlI/b. OSZTÁLY. Mentőkocsi. FICKLER ERNŐ VILMOS ZONGORATECHNIKUS M/M FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly mentőkocsi, a melynek az a czélja, hogy tűzvész esetében a veszélyeztetett helyek könnyen és biztosan legyenek oly módon megközelíthetők, hogy nagyobb illetőleg tetszőleges számú személyt vagy tárgyat gyorsan menthessünk meg. A találmány tárgyát képező mentőkocsi a mellékelt rajzon van föltüntetve és pedig az 1. ábra oldalnézetét összecsukva, a 2. ábra oldalnézetét használatközben, a 3. ábra a 2. ábra (A—B) vonal szerinti metszetét, a 4. ábra a kocsihoz tartozó híd hátsó né­zetét tünteti föl. Alapjában jelen találmány egy, az (a) kocsi alvázon elhelyezett, a magasság irányában beállítható (b) síkból áll, a melyen egy füg­gélyes tengely körül elforgatható és a (b) síkhoz képest keresztirányban eltolható, to­vábbá a vízszinteshez beállítható (c) csapó­híd van. A (b) síknak magasság irányában való be­állítása az által válik lehetővé, hogy az a kocsinak (a) alvázához a ((nürnbergi ollóhoz» hasonló csuklós szerkezettel van kapcsolva. A 2. ábrában a forgási pontok (d), a csuk- j lópontok (e) és a csúszópontok (f) betűvel vannak jelölve, mely utóbbiak (g) szánokba (h) összekötő rudak által vezettetnek. E mel­lett czélszerű, ha az állványnak bármely ma­gassági állásban a lehető legnagyobb stabili­tást akarjuk megadni, az egészet oly módon elrendezni, hogy pl. egy-egy baloldali (f) csúszópont váltakozik egy-egy jobboldalival és ez által a középvonaltól számítva az áll­vány egyenletesen nyitható szét illetőleg csukható össze. Ezen csuklós és kettős ollószerű, a kocsi két oldalán egyenletesen elhelyezett állvány működtetése czélszerűen fogaskerék és kötél­hajtás útján történik. Egy a kocsi állványá­ban ágyazott (i) tengely mindkét végére egy­egy (s) kettős kötéldob van fölékelve, a me­lyekre (k) fogaskerekek és (1) forgattyúk közvetítésével (lásd 3. ábrát) (m) kötelek föl illetőleg róluk lecsavarhatok. Ezen (m) kö­telek a kocsi alvázában elhelyezett ín) vezető korongok fölött oly módon futnak végig, hogy szabad végeik a bal illetőleg jobboldali olló utolsó tagjaival vannak kapcsolva és a csuklós állvány szerkezet szétnyítását illető­leg összecsukását eredményezik. Ha pl. az állvány az 1. ábrabeli összecsu­kott helyzetből a 2. ábrabeli használati hely­zetbe volna hozandó, akkor az (1) forgattyú illetőleg a (k) fogaskerekek az 1. ábrában berajzolt nyilak irányában forgattatnak és

Next

/
Thumbnails
Contents