16748. lajstromszámú szabadalom • Berendezés Bessemer- és Thomas-aczélnak szilicziumban vagy foszforban szegény nyersvasból megnövelt légnyomás alatt való gyártására

Megjelent IDOO. évi január hó 8-án. MAGY. 13 KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16748. szám. XII/<i OSZTÁLY. Berendezés Bessemer- és Thomas-aczélnak szilicziumban vagy foszforban szegény nyersvasból, megnövelt légnyomás alatt való gyártására. PSZCZOLKA LIPÓT IGAZGATÓ BÉCSBEN. Pótszabadalom a 15002. számú szabadalomhoz Bejelentésének napja 1899 április hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát a 15002. számú szabadalommal védett, Bessemer- és Thomas­aczélnak szilicziumban vagy foszforban sze­gény nyersvasból, megnövelt légnyomás alatt való gyártására vonatkozó eljárás keresztül­vitelére szolgáló berendezés képezi, melynek segélyével a konverterek eddigi kifúvó nyí­lásának megtartása mellett az utóbbinak az említett szabadalommal védett eljárásnál a fúvatás tartama alatt szükséges megszűkí­tése is lehetségessé válik. Ezen, a mellékelt rajzlapon különböző ki­viteli alakban bemutatott berendezésnek jel­lemzőit a következők képezik: 1. Állandóan hűtött vagy tűzálló, megfe­lelőleg kibéllelt vagy kifalazott fémgyűrű, melynek belső falazata a gyűrűvel szilárd kapcsolatban van s ezen gyűrű (c) konverter nyílására illesztetik ós kívülről, a konverter nyakára vagy valamely közeli falra, vasle­mezre, oszlopra, vagy más hasonlóra erősít­tetik, hol a rögzítésre szolgáló alkatrészek a vas és salak kicsapódásai ellen megfelelő­leg védve vannak, mint azt az 1., 2., 3., 4. és 5. ábrák vázlatosan bemutatják, mely áb­rákban (c) a konverter és (r) a kifalazott vagy kibéllelt gyűrűt jelöli. A 4. ábrán be­mutatott kiviteli alaknál a gyűrűnek vissza­tartását szükség esetén (f) ütköző rúgó, vagy hasonló eszközölheti. 2. Egyenes vagy meggörbített, tűzálló bél­léssel vagy megfelelő hűtéssel ellátott (d) födőlap, vagy tolóka, mely kívülről a kon­verter nyakára, vagy valamely közeli falra (a 7. ábrán w); valamely vaslemezre, oszlopra, vagy hasonlóra erősített rögzítő alkatrészek által tartva, szilárdan vagy mozgathatólag le­het elrendezve, mint az példa gyanánt a 6., 7. és 8. ábrán vázlatosan be van mutatva. A 8. ábrában üreges (d) tolóka (födőlap) van föltüntetve, melynek hűtése víz segélyével történik, hol a hűtővíz (z)-nél ömlik be nyo­más alatt és (a)-nál folyik ki. A tolókának vagy födőlapnak a konverter torkolati nyí­lására való hajlítása itt (h) hydraulikus hen­ger és a hátranyúló (m) kar közvetítésével történik, hol az utóbbiban előre-hátra el­csúszható (s) szánhoz a dugattyúnak (k) rúdja forgathatólag csatlakozik. Az utóbbi czélra szintúgy alkalmazhatók lánczok, sod­ronykötelek, stb., melyeknek mozgatása bár­mily rendszerű mótor, vagy más erőforrás közvetítésével is történhetik. 3. Kiugró vagy beszögelő mozdíthatatlan, egyenes vagy görbe (g) fölületek, melyek tűzállóan vannak kiképezve, vagy kifalazva,

Next

/
Thumbnails
Contents